Tvist om arbeidstid, permisjon og fortrinnsrett

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Med den nye arbeidsmiljøloven fra 2006 fikk vi en tvisteløsningsnemnd som er hjemlet i § 17-2. Dette er Tvisteløsningsnemnda:

28.10.2009 av Anne Kathrine Ellila
Sist oppdatert: 09.11.2009

Tvisteløsningsnemnda skal avgjøre tvister om rett til redusert arbeidstid, rett til fleksibel arbeidstid, rett til fritak fra nattarbeid, rett til fritak fra overtidsarbeid og merarbeid, fortrinnsrett for deltidsansatte, rett til permisjoner som utdanningspermisjon og permisjon i tiknytning til fødsel. Det er altså uenigheter om bestemmelsene i arbeidsmiljølovens §§ 10-2, 10-6, 14-3 og hele kapittel 12 som kan oversendes tvisteløsningsnemda.

Tvisteløsningsnemnda har tre faste medlemmer: En nøytral leder og to medlemmer som skal representere henholdsvis arbeidstaker- og arbeidsgiversida. De to sistnevnte er per i dag advokater fra LO og NHO. I tillegg oppnevnes det to medlemmer etter forslag fra partene i hver enkelt sak. Fagforbundet har utpekt representanter som har spesielt god kjennskap til de forskjellige områdene.

Hvordan bringe en sak inn for nemnda?

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. Det enkelte medlem kan selv fremme saken, men tillitsvalgte kan og bør bistå medlemmet. Den tillitsvalgte må vurdere om ytterligere bistand trengs fra for eksempel kompetansesenteret. Tidsfristene er forholdsvis knappe, og absolutte. På Arbeidstilsynets nettsider finnes Tvisteløsningsnemdas vedtak, og de viser at sakene kan håndteres på ulike måter. 

Alle saker skal fremmes skriftlig. Tvisteløsningsnemnda behandler innkomne tvister fortløpende. Vedtakene fattes med alminnelig flertall og skal begrunnes. Saksbehandlingstiden er i dag på tre måneder

Frister

Tvist om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til fritak fra nattarbeid, overtidsarbeid og merarbeid og tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte, skal fremmes senest fire uker etter at arbeidsgiver avslo arbeidstakers krav.

Tvist om rett til utdanningspermisjon skal sendes inn til nemnda så snart som mulig og senest fire uker etter at arbeidsgivers svarfrist etter arbeidsmiljølovens § 12-11 (5) er utløpt.

Øvrige tvister om rett til permisjon skal fremmes så snart som mulig og senest før full eller delvis permisjon påbegynnes.

Tvist om rett til delvis permisjon ("tidskonto") etter arbeidsmiljøloven § 12-6 kan på nærmere vilkår likevel tas til behandling selv om fristen er oversittet.

Opplysninger som må være med

 • Arbeidstaker og arbeidsgivers navn, adresse og telefonnummer, og arbeidstakers stilling.
 • Hva tvisten gjelder.
 • Hvilket tidsrom søknaden gjelder for.
 • Arbeidstakers begrunnelse for søknaden.
 • Arbeidsgivers begrunnelse for avslaget.
 • Dato for arbeidstakers søknad og arbeidsgivers avslag.
 • Legg ved kopi av søknad og avslag.

Ved tvist om redusert arbeidstid må det i tillegg oppgis:

 • Hvilken reduksjon i stillingsprosent det søkes om.
 • Nåværende stillingsprosent.
 • På hvilken måte reduksjonen ønskes gjennomført.

Ved tvist om utdanningspermisjon skal det også framgå:

 • Hvor lang tid arbeidstaker har vært yrkesaktiv.
 • Hvor lang tid arbeidstaker har vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver.
 • Hvilken type utdanning som ønskes gjennomført og varigheten.
 • Eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon.