Her er svarene fra spørrerunden blant medlemmer i barnehage, skole og SFO

Torsdag 14. mai ble det gjennomført sending med Fagforbundet og Folkehelseinstituttet (FHI) der vi svarte på spørsmål fra Fagforbundets medlemmer i barnehage, skole og SFO. Her er skriftlige svar på spørsmålene vi ikke fikk tid til å svare på under sendinga.

20.05.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 22.05.2020

Få svar på spørsmål om den nye jobbhverdagen i barnehage, skole og SFO from Fagforbundet on Vimeo.

Helt fra start svarer May-Britt Sundal på hvilke innspill Fagforbundet har gitt til myndighetene i forbindelse med gjenåpning av barnehage, skole og SFO. Folkehelseinstituttet svarer på hva deres utgangspunkt for smittevernveilederne har vært.

Spørsmål om kohort? Se fra 20 minutt og 30 sekund ut i filmen.

Spørsmål om full åpningstid i barnehage eller SFO? Se fra 29 minutter.

Spørsmål om overtidsbetaling? Se fra 35 minutter.

Spørsmål om åpning av barnehager og SFO på sommeren? Se fra 38 minutt.

Spørsmål om bemanningsnorm i SFO? Se fra 39 minutter.

Spørsmål om turnus, avspasering og ferie? Se fra 40 minutter.

Spørsmål om lønnsoppgjøret kan du få besvart her.

Lurer du på om du er i risikogruppa for koronaviruset? Les mer om det på FHI sine nettsider.

Her er FHI sine råd til barnehager, skole og skolefritidsordning.

Svar på spørsmål som ikke ble med i sendinga

Hvorfor er antall barn i kohorter satt til 5 og 10 og ikke 6 og 12 som ville ha lettet vår hverdag?

Svar fra Fagforbundet: Kohortenes rolle er å redusere smitten i barnehagen. Det vil bli lettere å gjennomføre smittesporing hvis færre barn er tettere sammen med hverandre.

Hvordan er det med vakter ute. Skal vi ungdomsarbeider ha vakt hver dag og alle vaktene mens lærerne ikke ha noen. Læreren sier at sånn må det være, for vi har ikke flere å ta av, siden vi er delt inn i 3 grupper. Er ute med 44 barn, et det lov/forsvarlig?

Svar fra Fagforbundet: Vi anbefaler her å ta opp saken med din lokale fagforening og få til en god dialog med arbeidsgiver. Samarbeid og drøftinger mellom skoleleder, tillitsvalgte og verneombud er avgjørende for å sikre at alles interesser og behov blir ivaretatt, og for å løse situasjoner som oppstår.

Veilederen legger opp til at skolens eksisterende klasseinndeling og norm for lærertetthet følges, slik at det skal være 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn. De samme gruppene bør opprettholdes også på SFO (AKS i Oslo). Normtall for 5.-7.trinn og ungdomstrinnet er 20 elever per lærer. Men den sier ikke noe om antall barn i utesituasjon. 

Er det slik at de ansatte i barnehagen skal ta den ekstra vasken av bord og stoler på dagtid og ikke de som har reingjøringa?

Svar fra Fagforbundet: Det er viktig å ha en god dialog med arbeidsgiver om oppgavefordeling. Vi er i en spesiell situasjon og arbeidsgiver kan fordele oppgavene som skal løses mellom de ansatte. Det er derfor viktig at man har god dialog mellom fagforeningen og de ulike arbeidsgiverne og barnehageeierne.

Er skriftlige renholdslister ett krav som MÅ være på plass i barnehage? (Altså lister som står hva som skal vaskes, hva man skal vaske med, hvilken såpe, hvor ofte, signere utført arbeid mm.) Er det ett krav til dokumentasjon på renhold? Og hvem er ansvarlig for at listene blir laget, f.eks. styrer eller renholdsleder?

Svar fra Fagforbundet: Myndighetene sier det er barnehageeiers ansvar å sørge for at smitteverntiltak er på plass, men ansatte skal være kjent med innholdet og utførelsen av smitteverntiltak.

Når det gjelder renhold anbefales det å lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de ulike punktene. Planen må omfatte toaletter, servanter, hyppige berørte gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, lysbrytere ol.)

Det bør også lages en plan for renhold av leker, nettbrett og lignende. Leker og gjenstander som ikke kan vaskes bør ryddes bort.

Viktig at tillitsvalgte og vernetjenesten har god dialog med arbeidsgiver om smitteverntiltakene.

Når man har store klasser på 26/28 i ett klasserom skal det være 1 meter imellom da?

Svar fra FHI: Ja, det skal være 1 meter mellom elevene.

Hva bør personer som ikke skal vaske hendene ofte? Og heller ikke bruke antibac og for mye engangshansker? Pga. psoriasis på hendene og i negler.

Svar fra FHI: FHI holder på med å revidere råd for håndvask for de som får tørre hender. For personer som har eksem og psoriasis, kan de rådføre seg med egen lege – hansker er sjelden en god erstatning! Hansker skal brukes kun kortvarig og håndvask må fortsatt utføres når de tas av. For de som har psoriasis/eksem kan håndvask og desinfeksjon begrenses eller bruke annen behandling for å hindre forverring av eksem/psoriasis i samråd med lege.

For ansatte som jobber tett på elever med spesielle behov som ikke klarer å følge avstandsreglene, burde de ansatte ha smittevernskurs? Hvordan kan et slikt tilbud tilrettelegges på best mulig måte?

Svar fra FHI: Rådene i smittevernveilederne tar høyde for alle typer barn. Det er ikke nødvendig med smittevernkurs utover rådene som er gitt i veilederne.

Hvis en ansatt er overvektig, er man da i risikogruppen som ikke burde jobbe tett på elever? (Uten andre kjente underliggende sykdommer)

Svar fra FHI: Det er usikkert hvorvidt fedme alene er en risikofaktor, eller om fedme ses i tillegg til for eksempel hjerte-karsykdom og diabetes. Risiko for den enkelte under 65 år bør vurderes i samråd med egen lege.

Kan det gjøres lokale tilpasninger på at kohort 1 og kohort 2 deler areal inne selv om de ikke klarer å holde 1 meters avstand?

Svar fra FHI: Dette vil vi komme tilbake til når vi ser hvordan epidemien utvikler seg, og om vi kan endre på rådene som nå står i smittevernveilederne.

Er det lov å tørke klærne til barna i tørkeskapet i barnehagen?

Svar fra FHI: Ja, det er lov.

Hvordan skal jeg forholde meg til de voksne som ikke bryr seg så mye om å følge de nye reglene? Det gjør at jeg blir utrygg og redd for å gå på jobb. Jeg jobber på en ungdomsskole.

Svar fra Fagforbundet: Gå i dialog med arbeidsgiver. Om du opplever at du ikke blir hørt, ta kontakt med tillitsvalgt og vernetjenesten. Alle skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, vi må ta vare på hverandre.

Sånn jeg har forstått meg på smitteveilederen skal ansatte dra fra arbeidsplassen når det er tomt for barn (som når skolen var åpen for barna med samfunnskritiske foreldre). Stemmer det? Det blir plutselig mange assistenter/ansatte igjen på slutten av dagen på AKS når flere av kohortene er tomme før stengetid. Hvordan forholder vi oss til dette?

Svar fra Fagforbundet: Denne problemstillingen må tillitsvalgte diskuteres med arbeidsgiver og sørge for at dere har gode rutiner for organisering av arbeidsdagen.

Barne- og ungdomsarbeidere blir nå utfordret i deres jobbhverdag. Fagarbeiderne blir satt inn som vikarer for lærere, og da lurer jeg på hva er grensen/tolkningen av å være en ufaglært lærer. Og når kan ufaglært lærerlønn kreves

Svar fra Fagforbundet: I Hovedtariffavtalen til kommunene (KS), under stillingskoder med hovedbenevnelse 7960 for lærer uten godkjent utdanning, står det at det gjelder stillingsgruppen fagarbeider eller tilsvarende fagarbeider stilling. Under merknader står det at tilsatte i undervisningsstilling uten pedagogisk utdanning, men som fyller de faglige kravene til utdanning og har fag som er med i lærerplanen i vedkommende skoleslag, ved midlertidig eller fast stilling på vilkår eller vikartjeneste, innplasseres i stillingskode 7960 og får minstelønn som om vedkommende hadde fullført utdanningen i sin helhet Andre uten godkjent utdanning som tilsettes i undervisningsstilling, innplasseres i stillingskode 7960 og avlønnes minimum som fagarbeider.

I den reviderte smittevernveilederen for barnehager står det at det overordnede målet er minst mulig smittekontakter for barn og personalet. Kunnskapsminister Melby går samtidig ut og sier veilederen gir større rom for at barnehageleder kan sjonglere med ansatte mellom kohortene. Som ansatt i en kommune med Flere smittetilfeller i barnehage og avdelinger i karantene denne uka, er jeg og mine kollegaer veldig bekymret for smittefaren. Hvordan kan dette være minst mulig smittekontakter? Den psykiske og psykiske belastningen er alt betydelig. Hvordan skal vi klare og motivere og opprettholde god helse for de ansatte med utfordrende arbeidsforhold, fulle åpningstider, smitteverntiltak mm.

Svar fra FHI: Det er forståelig at dette er utfordrende. Det er likevel slik at hvis man har oversikt over hvem som har vært i kontakt med hvilke kohorter, er det mye raskere å kunne finne ut hvem som må i karantene, og dermed begrense smittespredning. Det er ikke slik at alle i en kohort vil bli smittet – derfor må alle i karantene slik at de som eventuelt ble smittet, ikke får smittet andre. Hvis ikke man hadde inndelt barnehagebarn og ansatte i kohorter, hadde kanskje alle i barnehagen blitt utsatt for smitte og barnehagen hadde måttet stenge.

I vedtektene til vår barnehage står det at barnehagen er sommerstengt tre uker i juli. I år ønsker vi å stenge 5 uker slik at hele personalet får tatt ut all ferien sin. Vi vet jo ikke hvor lenge vi skal jobbe med små kohorter, og ser at det derfor kan bli vanskelig at 12 personer skal kunne avvikle 1 uke ferie i løpet av høsten f.eks. Kan vi på bakgrunn av de smitteverntiltakene vi er pålagt å følge stenge barnehagen lenger enn vedtektene sier med loven i hånd?

Svar fra Fagforbundet: Lov om ferie (ferieloven) sikrer at arbeidstaker kan kreve at hovedferien som omfatter 18 virkedager (3 uker) gis i hovedferieperioden 1. juni til 30 september. Ut over dette kan arbeidstaker kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret skal gis ekstraferie på 6 virkedager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke. (Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager). Ut over disse sikringene har arbeidsgiver som regel styringsretten over feriefastsettingen, men med noen unntak som følger av de forskjellige paragrafer. I tillegg kommer den tariffavtalte ferien.

Det er ledelsen/eierne i barnehagen som avgjør om de kan bryte vedtektene, det er ingen lovhjemmel som stanser dette.

Ta kontakt med din lokale fagforening for videre hjelp.

Jeg lurer på hvilket rettigheter har jeg når jeg jobber i 5 år i barnehage? Hver gang når kontrakten min er over jeg for fast vikar for 6 måneders hvorfor blir det sånn og når skal jeg følge meg trygg på jobben? Takk på forhånd.

Svar fra Fagforbundet: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) regulerer lovligheten ved fast og midlertidig ansettelse. Men for å sjekke ut dine rettigheter må du gå til din lokale fagforening.

I forbindelse med at skoler, SFO og barnehager åpner igjen har FHI gått ut med kriterier for økt testing av bl.a. ansatte, barn og elever dersom de har symptomer på smitte. Gruppen er satt som nr 6 på listen over individ som skal testes og gjerne også retestes dersom det viser seg å være nødvendig. Hvordan skal personell i barnehage/SFO og lærere forholde seg til at f.eks. barn som en vet har vært syke og hjemme med blant annet feber o.l., møter i barnehage/skole uten å ha blitt testet for covid-19.

Svar fra FHI: Det er lege som beslutter hvem som skal testes for covid-19. Sykdommen er først og fremst smittsom i det man utvikler symptomer. Barn som har vært hjemme, og hvor det er vurdert at det ikke er grunn til å teste eller barnet blir svært fort frisk igjen, skal uansett holdes hjemme til barnet har vært frisk i ett døgn. Da er smittefaren svært lav når barnet er tilbake, selv om det kunne ha vært covid-19.

Kan 8 barn under 3 år være på samme utelekeplass?

Svar fra FHI: Jeg antar at det er snakk om barn fra to kohorter som leker sammen. Som det er sagt før: to kohorter kan samarbeide, særlig ute. Barna kan leke sammen ute. Det er en fordel om barn fra ulike kohorter ikke er tett sammen – for eksempel at de ikke skal sklie ‘i tog’ sammen, sitte i samme huske, osv., men vanlig lek i sandkasse eller med baller eller lignende er helt greit!

Vi som arbeider i barnehagen- har gjennom flere uker vært pålagt ekstra arbeid (vasking, strenge smittevernstiltak m.m) Høy voksentetthet blant barna, har vært en av de viktigste faktorene til at det har gått så bra som det har gjort. Vikarer er det allerede mangel på, og de som er, er har jobbet i denne perioden, for å oppnå høy voksentetthet.

Hvordan blir de ansatte ivaretatt og hvordan skal kabalene gå opp når vi nå skal utvide åpningstidene?

Svar fra Fagforbundet: Siden smitten i samfunnet er redusert, ønsker myndighetene å gjenåpne samfunnet. En utvidelse av åpningstidene må skje i god dialog med de ansatte og deres tillitsvalgte. En eventuelt endring av organiseringen av barnehagedagen må gjøres uti fra retningslinjene i smitteverntiltakene.

Nå som smitteveilederen åpner sine tøyler, og Guri Melby forteller at vi kan tilby lengre åpningstid i barnehagen - hva vil fagforbundet gjøre for at barnehagen forblir full bemannet under hele åpningstiden? Og hva vil fagforbundet gjøre for at politisk hold ansvarliggjøres en gang for alle, slik at den lovpålagte bemanningsnormen blir gjeldende hele barnehagehverdagen?

Svar fra Fagforbundet: Fagforbundet har i alle høringer tatt opp temaet om styrking av bemanningen gjennom hele barnehagedagen. Dette er en svært viktig sak for oss. Vi bruker de anledninger vi har for å løfte saken, for eksempel i vårt faglig politiske arbeid mot valgkampen 2021 og framover.

Hjelper Fagforbundet folk som vil kjøpe bolig men sliter økonomisk? Hvis ja, hvordan? Hvis nei, hvorfor?

Svar fra Fagforbundet: Fagforbundet har gjennom LOfavør inngått en egen avtale med SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN, som tilbyr svært gode renter til deg som er medlem. Du kan lese mer om det her.