"Bare" fagarbeider?

Barn- og ungdomsarbeiderne er ikke «bare», eller «annen utdanning». De er fagfolk.

26. november 2014 av Kjersti Norwall-Nielsen


Barn- og ungdomsarbeiderne er ikke «bare», eller «annen utdanning». De er fagfolk.
Det er nå på høy tid å få øynene opp for en yrkesgruppe som er en av bærebjelkene i oppvekstområdene skole, SFO og barnehage.
En yrkesgruppe som kan jobbe innenfor alle områder som har med barn og ungdom å gjøre.
En allsidig, relevant, og viktig yrkesgruppe som dessverre ofte opplever å blir omtalt som «bare» på arbeidsplassen, og i budsjettpostene ofte satt opp i en sekkepost kalt ” ufaglærte og ansatte med annen utdanning”.

Dette «bare» mener vi vitner om at det fortsatt råder stor uvitenhet om hva som ligger i utdanningen denne yrkesgruppen har.

Hvilken yrkesgruppe er det snakk om?

Jo, vi snakker om Barn- og ungdomsarbeidere, en yrkesgruppe som faktisk har 4 års utdanning og fagbrev i arbeid med barn og ungdom, - de er absolutt ikke «ufaglærte», de innehar verdifull kompetanse innenfor en rekke områder, bl.a:

 • Planlegging, gjennomføring, ledelse og evaluering av pedagogisk aktivitet. 

 • Tilrettelegging for lek som gir læring og utvikling for barn. 

 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter sammen med barn og unge innen kunst og kultur. 

 • Å planlegge, gjennomføre, og evaluere lek og friluftsaktiviteter. 

 • Å bidra til å bygge sosiale nettverk for barn og unge. 

 • Å styrke barns selvfølelse og sosiale kompetanse.

 • Lage mat og tilberede måltider sammen med barn og unge. 

 • Legge til rette for trygghet og mestringsopplevelser. 

 • Tilrettelegge og velge hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0–18 år i ulike livssituasjoner. 

 • Arbeide både ute og inne, i grupper eller med den enkelte, - med lek, forming, musikk, drama, litteratur eller fysisk aktivitet. 

 • Kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, ulike livssyn og ulik sosial status. 

 • Bidra til brukermedvirkning, forebyggende helsearbeid og sunt kosthold

 • Synliggjøre konsekvenser av valg, løse konflikter, være voksenmodell og tydeliggjøre grenser. 

 • Ulike observasjonsmetoder og kartlegging. 

 • Tverrfaglig samarbeid og foreldresamarbeid.

 • Utviklingspsykologi/tilknytning og relasjoner.

 • Erfaringskompetanse fra praksis/lærlingetid.

 • Å være en viktig ressurs i det daglige arbeidet med en helsefremmende oppvekstarena.


Alt dette ligger inne i Barn- og ungdomsarbeiderfaget.
Dette er en yrkesgruppe som i større grad bør bli omtalt etter det fagbrevet den har.
Barn- og ungdomsarbeideren bør i større grad involveres, tas mer på alvor, og bli satt pris på.
Barn- og ungdomsarbeideren er en av de yrkesgruppene det i fremtiden vil være størst behov for.
Det er på tide å slutte med «klasseskiller» i arbeidslivet. Vi er alle avhengige av hverandre, enten en er høyskoleutdannet, har fagbrev eller er assistent.
For at barna og ungdommene våre skal få en så god hverdag og oppvekst som vi ønsker for dem, må ressursene barn- og ungdomsarbeiderne representerer tas i bruk og verdsettes. Vi må alle jobbe sammen mot felles mål.
Så til alle barn- og ungdomsarbeidere: Vær stolt av yrket ditt og vis hva du kan!

Med hilsen
Kenneth Solheim
Seksjonsleder i Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst
Fagforbundet Telemark
og
Kjersti Norwall-Nielsen
Områdetillitsvalgt i Oppvekst i Skien kommune
Seksjonsleder i Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst
Fagforbundet Skien-Siljan