Regjeringens stortingsmelding om spesialundervisning i skolen

Etter innslag på Dagsrevyen fredag 8. november, om regjeringens stortingsmelding angående spesialundervisningen, må vi reagere på vegne av de såkalte «assistenter» i den norske skolen.

13. november 2019 av Rune Mathiassen

I innslaget kommer det fram at regjeringen vil styrke spesialundervisningen, ved å få flere spesialpedagoger inn i skolen og eventuelt forby bruk av «ufaglærte assistenter» i spesialundervisningen. 

De bruker et eksempel med en dyslektiker, som mener at han ikke har fått den undervisningen han har krav på. Han forteller om traumatiske opplevelser etter å ha bli tatt ut av vanlig undervisning sammen med assistent.

Det fremstilles som om det er assistenten som bestemte at han ikke skulle få undervisning i klassen, noe som er feil. Det er læreren som avgjør om en elev skal motta undervisning i klassen eller ikke. Det er ledelsen ved skolen som fordeler og har ansvar for spesialundervisningen.

Skolens spesialpedagog og kontaktlæreren har ansvar for å tilrettelegge et undervisningsopplegg overfor elever med krav på spesialundervisning. Elevassistenter skal følge undervisningsopplegg som er tilpasset eleven, og bidra til gjennomføringen. Ett slikt opplegg er dessverre ofte fraværende i skolehverdagen da mange lærere ikke utarbeider en dagsplan for elever med krav på spesialundervisning. 

I nyhetsinnslaget ble det sagt at assistenten ikke hadde den nødvendige kompetansen i forhold til dysleksi, og her er vi inne på noe ganske sentralt i den norske skolen. Slik som skolen fungerer i dag så får lærere tilbud om videreutdanning med tilrettelegging av hverdagen og uten trekk i lønn. Barne- og ungdomsarbeidere og assistenter får nesten aldri dette tilbudet. Lærere får også gjerne undervisning om forskjellige opplegg i forhold til spesialundervisning i personaltiden, mens dette sjeldent gjelder barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Alle som jobber med barna i skolen bør gis like muligheter til faglig oppdatering. 

I innslaget ble uttrykket «ufaglærte assistenter» brukt, men det er et faktum at mange som jobber som elevassistenter er barne- og ungdomsarbeidere, eller har en annen relevant utdannelse i forhold til det å jobbe i skolen. Dessverre er det ikke mange i skoleadministrasjonen som vet hva slags kompetanse en barne- og ungdomsarbeider innehar.

Vi i Fagforbundet sier ja til å få flere spesialpedagoger inn i skolen for å styrke spesialundervisningen, men ikke på bekostning av en gruppe som allerede gjør en god jobb i skolen. 

Skolene må tilføres ekstra midler. Vi trenger økt innsats ovenfor elever med behov for spesialundervisning. Fagforbundet mener vi må løfte kompetansen til alle som jobber med elevene.

Et godt team rundt eleven skaper trygghet og læring!
 

Hilde Abrahamsen og Lars Frederik Gregerslund
Yrkesseksjonen Kirke, kultur og oppvekst, Fagforbundet Vestfold