Tariffoppgjøret i 2020

Mer informasjon om tariffoppgjøret i 2020 kommer.

Nedenfor finner du hovedkravene fra tariffrepresentantskapet som Fagforbundet Oslo gjennomførte i november 2019. 

Følgende generelle krav/hovedkrav kreves på alle områder

I uprioritert rekkefølge
• Det skal iverksettes pilotprosjekt med arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon innenfor alle tariffområder.
• Ingen svekkelser i tariffavtalene.
• Det innføres pensjon fra første krone og forhandlingsrett på pensjon i alle tariffavtaler.
• Alle tariffområder skal forplikte seg til å ha lærlinger.
• Lønnstillegg skal i hovedsak gis som kronetillegg.
• Det skal settes av midler til kompetanseheving i alle tariffområder for alle yrkesgrupper, og kompetanseheving skal gi økonomisk uttelling.

Merknader vedtatt sendt til Fagforbundet med hovedkrav:
- Det må jobbes for å få inn forpliktende felles tiltak for å øke organisasjonsgraden i alle tariffområder.
- Fagforbundet må ta et felles forpliktende ansvar for å løfte tariffområder med minstelønnssatser under 90% av industriarbeiderlønn
- Sympatistreiker for tariffområder der organisasjonsgraden gjør dette nødvendig, må være en del av Fagforbundets streikeberedskap.

Mellomoppgjøret i 2019

I 2019 var det mellomoppgjør i Oslo kommune. Mellomoppgjøret resulterte i at alle ansatte får et tillegg på 2,62%, men minimum 12 000 kr. Alle sammenslutningene med unntak av Akademikerne har akseptert tilbudet. 

Mellomoppgjøret 2019: Godt resultat i Oslo kommune

Protokoll mellomoppgjøret Oslo kommune 2019

Les Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune her.

På vei inn til forhandlingene under mellomoppgjøret i 2019.