Regjeringen foreslår dramatiske endringer for eiendomsskatt på verk og bruk fra 2019.

Departementet anslår at forslaget vil gi et samlet inntektstap for kommunene på omlag 800 mill kr ved full ikrafttredelse. Fagforbundets fagforening for rådmenn og andre ledere krever at det blir satt ned et lovutvalg.

13. oktober 2017 av Christina Kårstad

Regjeringen foreslår dramatiske endringer for eiendomsskatt på verk og bruk fra 2019.

Departementet anslår at forslaget vil gi et samlet inntektstap for kommunene på omlag 800 mill kr ved full ikrafttredelse Vannkraft, vindkraft og deler av petroleumsanleggene skal skjermes. Fagforbundets fagforening for rådmenn og andre ledere, avd 679 viser til LO sitt høringssvar av 11. september 2015 vedr. Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk uttale og krever at det blir satt ned et lovutvalg.

Regjeringen foreslår i Prop 1 LS 2018 kapitel 7 (side 107 flg) å fjerne verk og bruk som kategori for eiendomsskatt. Det betyr at Regjeringen i det vesentlige følger opp forslaget i høringsnotatet 18. juni 2015 ved at begrepet verk og bruk fjernes og at det for næringseiendommer presiseres at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal eiendomsbeskattes.

Forslaget vil få stor betydning for kommuner med tradisjonelle industribedrifter. Regjeringen bekrefter at produksjonsutstyr og -installasjoner for enkelte bedrifter utgjør det vesentlige av skattegrunnlaget.
Regjeringen foreslår at endringene ikke vil gjelde for vannkraftanlegg og vindkraftanlegg, men Regjeringen bekrefter at forslaget vil innebære at nettanlegg i all hovedsak blir fritatt for eiendomsskatt. Det samme gjelder teleanlegg og annen infrastruktur. For andre verk og bruk går forslaget like langt som høringsnotatet, ved at «verk og bruk skal følge reglene som gjelder for næringseiendom».

Regjeringen foreslår at regelendringene vedtas med en ikrafttredelse 1. januar 2019 – og med overgangsregler.

I følge Finansdepartementet vil forslaget gi et samlet provenytap på 800 mill. kroner for kommunene ved full ikrafttredelse. Regjeringen foreslår at de nye reglene fases inn over fem år. Finansdepartementet anslår at inntektsbortfallet for kommunene i 2019 blir om lag 160 mill. kroner.

Samtidig anslår departementet at de statlige inntektene som følge av regelendringene vil øke med om lag 100 millioner kroner ved fullført ikrafttredelse. Forslaget innebærer med andre ord også en omfordeling mellom stat og kommune.

Det har vært bred enighet om at det er behov for en samlet gjennomgang av verdsettelsesreglene. Etter Fagforbundets fagforening for rådmenn og andre lederes syn må lovendringer utredes på vanlig måte gjennom et lovutvalg hvor kommunesektoren blir representert.