Fagforeningen for rådmenn og andre ledere

Vårt mål er å gi deg trygghet og støtte i rollen som toppleder i kommunal sektor og øvrig forvaltning.

1. juni 2018 av Informasjonsavdelinga

Som medlem vil du ha rett til juridisk bistand i saker knyttet til ditt arbeidsforhold. Fagforbundet er LOs største forbund og landets største arbeidstakerorganisasjon med over 360.000 medlemmer. Det gir tyngde og politisk slagkraft som brukes til å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Slik er vi organisert

Fagforeningen er en landsdekkende fagforening og organisatorisk tilknyttet Fagforbundet Oslo.
Fagforeningen har minst en foreningskontakt (tillitsvalgt) i hvert fylke som ivaretar medlemmenes interesser lokalt.
Styret og foreningskontaktene utgjør representantskapet og representantskapet utgjør årsmøtet.
Årsmøtet holdes fast annet hvert år og behandler saker, valg, årsmelding og regnskap. Foreningen har særvedtekter, men følger ellers Fagforbundets vedtekter og retningslinjer.
Det er et eget sekretariat, med kontorplassering ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo, som har den daglige driften av foreninga.

Fagforeningens målgruppe

Toppledere på lokalt eller regionalt forvaltingsnivå og toppledere i avledede virksomheter som kommunale foretak, IKS og offentlige virksomheter. Presisering vedrørende hovedmålgruppe: Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommune, kirkelig fellesråd eller bedrift, herunder rådmann og assisterende rådmann, rådmannens toppledergruppe (kommunalsjef, kommunaldirektør, etatssjef eller ledere på tilsvarende nivå), kirkeverge, administrerende direktør, generalsekretær eller tilsvarende.

Faglig tilbud for deg som medlem

Fagforbundet har utviklet et ledertreningsprogram for rådmenn og andre kommunale toppledere. Programmet er utviklet og leveres i samarbeid med eksperter på lederutvikling i AFF, Norges ledende leverandør av lederutvikling og arrangør av Solstrandprogrammene. For å sikre høy grad av læring og utvikling, legges det opp til stor grad av egeninnsats i og mellom samlingene, erfaringsdeling og praktisk bruk av teorien som presenteres av anerkjente forelesere. Som rådmann og toppleder vil du i tillegg få tilbud om faglige kurs, fagdager og konferanser. Fagforbundet samarbeider med høgskoler og universiteter, blant annet om etter- og videreutdanning ved Høyskolen Innlandet.

Sterkere med – enn uten

Fagforbundet er størst på kommunal sektor. Fagforbundet mener at vårt moderne velferdssamfunn skal være bærekraftig både kvalitetsmessig og økonomisk. Alle skal ha gode velferdstjenester uavhengig av økonomi og bosted. Fagforbundet jobber for bedre kvalitet på offentlige tjenester og gode yrkesfaglige tilbud. Et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold, står sentralt i Fagforbundets arbeid, nasjonalt og internasjonalt. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Som arbeidstaker står du sterkere med Fagforbundet!

Kontingent

Yrkesaktive medlemmer i Fagforening for rådmenn og andre ledere, betaler 1,55% av bruttolønn. I tillegg kommer obligatoriske forsikringer og bidrag til opplærings-, utviklings- og opplysningsfondet. Makstrekk per måned, inkludert forsikringer, er 734 ,- (per januar 2018). Alle får ved innmelding tilbud om gruppeforsikring, som er en kombinert livs-, uføre- og ulykkesforsikring. Denne kan du reservere deg mot.

Kontaktpersoner
Fagforeningens leder: Svein Skisland, Rådmann Vennesla kommune.
Sekretariat: Christina Kårstad Tlf: 920 19 708

 

For å lese mer om våre fordeler ved medlemsskap og innmelding: http://www.fagforbundet.no/bli-medlem/