Statliggjøring av skatteinnkrevingen

7. november 2019 av Åge Emil Bergquist

Statliggjøring av skatteinnkrevingen.

Regjeringen foreslår å legge ned alle dagens eksisterende kommunale skatteoppkrevingskontorer fra 1. Juni 2020 og overføre skatteoppkrevingen til 40 statlige skattekontorer. Videre skal det i tillegg være 16 kontorer som skal ha veiledningsfunksjon for disse. Regjeringens formål med dette er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerhet og likebehandling, forenkling for skatteyter og mer effektiv ressursbruk. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Regjeringens sentraliseringsreform berører 1279 årsverk i kommunene. De foreslår i forbindelse med reformen overføring av 918 årsverk til Skatteetaten. Da mangler det 361 årsverk og regjeringen har da definert 361 ansatte som «overtallige». Forslaget fra regjeringen vil berøre over 400 av skatteoppkreverne som er Fagforbundets medlemmer.

Styrken i dagens skatteinnkreving er den gode kommunikasjonen mellom skatteoppkrever og skatteyter. De gjennomfører et samfunnsoppdrag på vegne av velferdsstaten gjennom god dialog, og gjør det mulig å finne gode løsninger for begge parter.

For å løse oppdraget er skatteoppkrevernes plassering i lokalmiljøet viktig. Denne nærheten er avgjørende for kommunikasjonen med innbyggerne, og tiltroen til skattesystemet. Fagforbundet er derfor uenig i regjeringens påstand om at:

«skatteoppkreving ikke er en naturlig kommunal oppgave der lokalpolitiske forhold har innvirkning, men en regelstyrt oppgave som i liten grad er preget av skjønn og hvor behovet for nærhet til publikum er lite

Ordningen har legitimitet nettopp fordi den er lokalt plassert. Dagens skatteinnkreving er svært effektiv og de kommunale skatteoppkreverne har best måloppnåelse av alle. Effektiviteten grunner i lokalkunnskapen som er rundt på de forskjellige kontorene. Dialog er viktig for å få problemer og saker løst og en sentralisering av skatteoppkreverfunksjonen vil sterkt redusere mulighetene for dette.

I de kommunene hvor skatteoppkreverne har kontor tilknyttet økonomiavdelingene har skatteoppkreverne vært brukt som et rådgivende organ i blant annet i saker tilknyttet lønn og regnskap. Videre hjelper skatteoppkreverkontorene også næringsdrivende i kommunene, med blant annet ligningsspørsmål og skattesaker slik at de evner å etterleve gjeldende lov- og regelverk.

Bokettersyn i kommunene er viktig for å drive forebyggende arbeid og forhindre blant annet sosial dumping. I de fleste tilfellene her er det den lokale kunnskapen om næringslivet som har gitt best resultater i avdekning. Kemnerkontorene driver også informasjon/rådgivning ut mot nyregistrerte firmaer og næringsdrivende.

227 kommunale skattekontorer blir berørt av denne sentraliseringsreformen. Dette vil ramme både kommunene og innbyggerne hardt, og Fagforbundet mener forslaget har svak faglig og ressursmessig begrunnelse, og bør ikke gjennomføres.

Fagforbundet viser til hva som skjedde i Danmark da de sentraliserte skatteoppkrevingen. Første året etter reformen kom det inn ti milliarder skattekroner mindre til fellesskapet. Fagforbundet Nordland mener derfor at kommunene er best egnet til å drive skatteinnkreving, og at den skal bestå i kommunal regi!

Representantskapet i Fagforbundet Nordland.