Rett person på rett plass

29. august 2019 av Åge Emil Bergquist

RETT PERSON PÅ RETT PLASS

Flakstad Kommune gått et steg lenger i forhold til kompetanseplaner. Rådmannen la frem en sak i formannskapet som virkelig setter fart på arbeidet om å bruke rett person på rett plass med tanke på kompetanse - Fagforbundet Flakstad har god grunn til å smile.

Arbeiderparti-Ordfører Hans Fredrik Sørdal applauderte denne saken i formannskapet. Han forsikret at «rett person på rett plass» er en viktig sak for Arbeiderpartiet, og at dette kommer til å være et prioritert området. Saken ble vedtatt mot to stemmer.

Kompetanse har mange sider ved seg, det kan være spisskompetanse, realkompetanse, fagkompetanse, endringskompetanse, ledelseskompetanse osv. Hver for seg er de viktig, men for helhetlig planlegging er det viktig å vite først hva slags oppgaver/tjenester som skal løses. Når det er definert må det sees på hva som trengs av kompetanse for å løse oppgaven/tjenesten.

En kommune har et stort utvalg av yrkesgrupper som igjen gir et mangfold av kompetanse på alle nivåer. Kartlegging av kompetanse gjør at det er lettere å lage planer for etter og videreutdanning blant ansatte, men og rekrutering av nye medarbeidere.

Når kommunebudsjett skal vedtas vil helhetlige kompetanseplaner være et viktig verktøy i forhold til budsjettering for politisk ledelse så vel som administrasjon. Målet må være å skape et best mulig arbeidsmiljø som leverer tjenester av høy kvalitet.

Med dette vedtaket jobber Flakstad kommune målrettet inn mot fremtiden for å sikre at de best mulig ivaretar tjenestetilbudene fremover. Dette står det respekt av.

 

Under er et utdrag fra saken og innstillingen til Rådmannen:

Flakstad kommune vil sette fokus på enda bedre arbeidsplanlegging, bruk av tverrfaglig kompetanse og oppgavedeling i vår kommune. Ansattes medvirkning er viktig for oss. Med partenes ønske om å utvikle gode kompetansplaner, vil vi legge til rette for at arbeidsgiver og tillitsvalgte jobber aktivt med å sørge for at dette gjøres kontinuerlig gjennom hele året.
Bruk av rett kompetanse på rett plass er avgjørende for å lykkes med høy kvalitet i kommunen. Følgende punkter forpliktes å følges for å oppnå dette.

 

Rådmannens innstilling:

  1. Flakstad Kommune skal gjennom partsarbeidet, minst en gang i året, kartlegge tjenestene kommunen skal levere, oppgavenene som skal løses og hvilken kompetanse som er behov for til enhver tid.
    2. Flakstad kommune skal gjøre ei kompetansekartlegging av alle ansatte, primært gjennom medarbeidersamtaler hvert år. Ansattes formelle og uformelle kompetanse skal settes i system. Den ansattes ønske for kompetanseutvikling og arbeidsgivers behov for ansattes kompetanseheving skal fremkomme i samtalen.
    3. Gjennom arbeidsplanlegging skal det alltid vurderes følgende: Kan arbeidsoppgaver frigjøres fra stillinger med lenger utdanning, til stillinger med fagutdanning eller tilsvarende? Kan arbeidsoppgaver av kontorfaglig art overføres til fagarbeider/høyskolestillinger spesialisert på dette arbeidsfeltet?
    4. Ved ledighet av stillinger forplikter Flakstad kommune å gjennomgå arbeidsplassen med de tillitsvalgte for å vurdere om kompetanseheving og omfordeling av arbeidsoppgaver vil føre til en omgjøring av stilling før utlysning.Flakstad kommune skal søke å øke kompetanse internt i organisajonen før det lyses ut ny stilling.