Til hovedinnhold

Tid for felles handling

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Bård Skarra.)

I fellesskap skal vi sikre velferdsstaten både for dem som har bygget den og for generasjonene som kommer.

10.02.2023 av Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (AP)
Sist oppdatert: 28.02.2023

Det blir færre fagfolk per pasient framover i helse- og omsorgstjenesten. Det er i én setning oppsummeringen av Helsepersonellkommisjonens rapport. En enkel setning som har store konsekvenser.

Bakgrunnen er at for første gang i moderne tid, fra midten av 2030-tallet, vil antallet personer i yrkesaktiv alder falle, samtidig som vi blir flere eldre. Fra 2000 til 2020 økte antallet eldre over 80 år med 40 000.

Fra 2020 til 2040 øker antallet eldre over 80 år med 250 000. Megatrender i samfunnsutviklingen vi må møte med fellesskapsløsninger.

Der vi tidligere kunne utdanne én industriarbeider og én helsefagarbeider – vil vi fremover ikke ha nok folk. Det betyr at dersom vi utdanner en helsefagarbeider, blir det én industriarbeider mindre til å bidra i det grønne skiftet. Denne utviklingen treffer hele samfunnet. Derfor må vi handle nå, sånn at vår felles helsetjeneste ikke svekkes.

Jeg har ikke alle løsningene i dag, men uten en felles erkjennelse av hele utfordringsbildet, tror jeg heller ikke vi finner de riktige tiltakene sammen. Det er åpenbart at vi trenger et fagarbeiderløft. Og fagarbeiderne har ikke vært satset nok på de siste årene. Det ser vi konsekvensene av i dag. Vi må sørge for riktig bruk av kompetanse og oppgavedeling mellom fagfolk. Vi må tilby mer heltid. Og vi må tenke nytt i helsetjenesten: Vi må prioritere helsetjenester med god effekt, automatisere det vi kan og få enda mer helhetlig organisering på tvers av nivåene i tjenesten.

Det viktigste først: Vår felles helsetjeneste skal gi trygghet for god og forsvarlig behandling til alle som trenger det, nå og fremover.

Og aldri før har vi behandlet så mange pasienter årlig som nå. 2022 var et rekordår for innføring av nye medisinske metoder og medisiner i sykehusene våre.Og for at vi fortsatt skal nå målet vårt om at alle skal få tjenester etter behov, må vi omstille oss når det fremover blir færre i arbeidsstyrken og flere som trenger helsetjenestene.

Det skal bli enklere for folk å bo trygt hjemme lenger hvis de kan og vil, med ordninger som gir aldersvennlig boligbygging og støtte til tilpasninger i hjemmet. Hjemmetjenestene skal få styrket kompetanse og kvalitet. Og de som trenger sykehjemsplass skal få det. Innenfor psykisk helse må vi bygge ut de gode lavterskeltjenestene i kommunene, slik at psykisk helsevern i sykehusene får bedre tid til dem med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet. Og fagfolka i vår felles helsetjeneste skal tilbys hele, faste stillinger når de går på vakt for fellesskapet. Det er noen av grepene vi allerede er i gang med.

Helsepersonellkommisjonen har gitt oss en virkelighetsbeskrivelse som vi sammen må ta på alvor – og som vi må bruke innestemme for å møte. Kommisjonen sier at den ble nedsatt tidsnok til at det fortsatt er mulig å ta de riktige grepene. Det skal vi gjøre.

I fellesskap skal vi sikre velferdsstaten og gi trygghet, både for dem som har bygget den og for generasjonene som kommer.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?