Til hovedinnhold

Venter på høyesterettsdom om midlertidig ansettelse

Kvinnelig lærer i et klasserom med barn

Høyesterett skal avgjøre om ansettelsen i midlertidig stilling over flere år for lærervikaren gir grunnlag for fast ansettelse selv om hun mangler formelle kvalifikasjoner. (Foto: Katja Kircher / Mostphotos)

En grunnskolelærer krevde fast stilling i kommunen etter over tre år som lærervikar. Fordi hun mangler lærerutdannelse, sa kommunen nei og fikk medhold først i tingretten, så i lagmannsretten. Saken var oppe i Høyesterett 20. og 21. september.

22.09.2022 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 29.09.2022

Utfallet kan få konsekvenser for flere. Arbeidstakere som er midlertidig ansatt som vikar, har krav på fast ansettelse etter mer enn tre år sammenhengende midlertidig ansettelse. Det følger av arbeidsmiljølovens såkalte treårsregel etter arbeidsmiljøloven § 14-9 syvende ledd.

I dette tilfellet hadde imidlertid ikke den midlertidig ansatte læreren de nødvendige kvalifikasjonene som stillingen krever. Hun var ansatt midlertidig basert på en unntaksregel.

Høyesterett skulle derfor se på om spørsmål om ansettelse i midlertidig stilling over flere år gir grunnlag for fast ansettelse – enten i medhold av treårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 syvende ledd eller etter den ulovfestede grunnbemanningslæren.

Utdannet barnevernspedagog

Selv om den midlertidig ansatte læreren ikke fylte det lovbestemte kvalifikasjonskravet i opplæringslova § 10-1, hadde hun – med hjemmel i opplæringslova § 10-6 – vært midlertidig ansatt i mer enn tre år. I medhold av den såkalte treårsregelen etter arbeidsmiljøloven § 14-9 syvende ledd, subsidiært etter den ulovfestede grunnbemanningslæren, krevde hun fast ansettelse i kommunen. Kravet førte ikke fram verken i tingretten eller lagmannsretten.

Kvinnen er utdannet barnevernspedagog og har tillegg 30 studiepoeng i spesialpedagogikk. Selv om hun ikke oppfylte de formelle kravene for kvalifisert lærerutdanning i opplæringsloven, ble hun likevel midlertidig ansatt da kommunen ikke fikk kvalifiserte søkere til vikariatet.

Et unntaksvilkår i opplæringsloven gjør det mulig å ansette midlertidig selv om kompetansekravene til ansettelse ikke er fylt. Loven sier også at med mindre det er avtalt en kortere ansettelsesperiode, skal ansettelsen vare til og med 31. juli.

Søkte to år på rad

Vikaren jobbet på en skole i kommunen, og hadde i tillegg oppdrag innenfor voksenopplæring. Hun søkte på de utlyste lærerstillingene to år på rad, uten å få jobb. Det var søkere som var formelt kvalifisert etter opplæringsloven som fikk tilbud om jobb. Da høsten kom, ble lærere syke, og kvinnen fikk nok en gang tilbud om midlertidig stilling.

Derfor framsatte hun våren 2020 krav om fast ansettelse, med begrunnelse i at hun hadde vært sammenhengende midlertidig ansatt i over tre år. Kommunen avslo med begrunnelse om at midlertidige ansettelser etter opplæringsloven er unntatt fra treårsregelen.

Kvinnen gikk til sak, men tapte i tingretten. Etter at hun anket, kom Eidsivating lagmannsrett til samme konklusjon. Dommen la vekt på tolkning av forarbeidsuttalelser til arbeidsmiljøloven. Retten mente at disse synes å trekke i retning av at treårsregelen ikke gjelder i de tilfellene der ansettelsesforholdet er gjort midlertidig i kraft av særlovgivning.

Ikke enig

En meddommer tok dissens. Rettens mindretall mente at kvinnen hadde rett til fast ansettelse. Meddommeren påpekte at selv om vikaren ikke har krav på fast ansettelse som lærer, har hun krav på et fast ansettelsesforhold i kommunen, og at kommunen i form av sin styringsrett kan bestemme arbeidssted.

OSS følger opp saken når dom foreligger.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?