Barne- og ungdomsarbeider ble nektet foreldrepermisjon med lønn

Fagforbundet med viktig likestillingsseier i arbeidsretten : Fikk bekreftet at graviditet har et særskilt vern sammenlignet med annen type fravær.

Fagforbundet med viktig likestillingsseier i arbeidsretten : Fikk bekreftet at graviditet har et særskilt vern sammenlignet med annen type fravær. (Foto: Diana Eller / Mostphotos)

Likestillingsseier i arbeidsretten: Et medlem i Fagforbundet som var i foreldrepermisjon, ble gravid på nytt. Hun hadde svangerskapsrelatert fravær og ferie fram til den nye foreldrepermisjonen startet. Da hun søkte om lønn under permisjon, sa kommunen nei.

09.12.2021 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 16.12.2021

Barne- og ungdomsarbeideren var ansatt på en skole i tidligere Ski kommune i Follo. Hun hadde foreldrepermisjon fra mars 2017 til januar 2018, og deretter ferie ut mars.

Spørsmålet var om arbeidstakeren hadde rett på lønn fra arbeidsgiver under ny foreldrepermisjon uten å ha kommet fysisk tilbake på jobb mellom de to foreldrepermisjonene.

Høyrisikosvangerskap

Mens hun var i permisjon, ble hun gravid på nytt med et høyrisikosvangerskap. Pga. sykefravær knyttet til graviditeten, var hun borte fra jobb ut året.

Kommunen begrunnet avslaget med at kvinnen ikke hadde gjeninntrådt fysisk i stillingen etter forrige permisjon.

Fagforbundet og LO tok saken til arbeidsretten. Fagforbundets advokat la til grunn at tariffbestemmelsen ikke betyr at den ansatte fysisk må være tilbake i jobb, og at kvinnen i juridisk forstand var tilbake i jobb, selv om hun først hadde ferie og siden ble sykmeldt på grunn av nytt svangerskap.

Kommunenes interesseorganisasjon KS var uenig og mente at en ansatt må møte opp fysisk og være i stand til å gjøre jobben sin for å få ny permisjon med lønn.

Særskilt vern

Fagforbundet tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet som skrev i et notat til retten: «Graviditet (herunder graviditetsrelatert fravær) har et særskilt vern sammenlignet med annen type fravær. Dette innebærer at dersom en behandlet graviditetsrelatert fravær likt som annet fravær, kan dette reise spørsmål om diskriminering i strid med likestillings- og diskrimineringsloven § 6, jf. § 10. Det skal svært mye til før forskjellsbehandling på grunn av graviditet er lovlig, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 10.»

Ombudet mente derfor «at manglende unntak for graviditetsrelatert fravær i kravet om fysisk gjeninntreden i stilling mest sannsynlig vil innebære ulovlig forskjellsbehandling på grunn av graviditet, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 6, jf. § 10.»

Enige om permisjon med lønn

Det fikk KS til å revurdere sitt standpunkt. I en enighetsprotokoll skriver partene:

Hovedtariffavtalen kapittel 1 Fellesbestemmelser 8.3.8 skal forstås slik at fysisk gjeninntreden ikke er nødvendig.

Vilkårene for å få lønn under ny permisjon etter Hovedtariffavtalen kapittel 1 Fellesbestemmelser 8.3.8 er oppfylt i NNs tilfelle.

Nordre Follo kommune foretar tariffmessig etterbetaling til arbeidstaker.

Viktig likestillingsseier

Ifølge forbundsadvokaten reiste saken et prinsipielt spørsmål om forståelsen av en tariffbestemmelse i et stort tariffområde som KS, hvor mer enn to tredeler av arbeidstakerne er kvinner.

Derfor konkluderer han med at dette er en viktig likestillingsseier.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?