Årsmøtepapirer-150949

Årsberetning 2020

25.01.2021
Sist oppdatert: 25.01.2021

 

Årsberetning 2020

 

Årsberetning 2020 for Fagforbundet Hamarøy avd. 180

 

Behandlet av årsmøtet den 27.01.21

 

Innhold

Innledning. 3

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 3

Representanter til forbundsregionens representantskap/regionsmøte. 4

Representanter til LO lokalt 4

Valgkomitéen.. 4

Revisorer 4

Kontorforhold. 4

Frikjøp. 4

Økonomi 4

Andre eiendeler 4

Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - medlemmer og tillitsvalgte fordelt på tariffområder 5

Medlemmer uten tariffavtale. 5

Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere. 5

Koordineringsledd. 6

Møtevirksomheten.. 6

Utvalgenes virksomhet 6

Ungdomsutvalget 6

Pensjonistutvalget 6

Seksjonsstyret for yrkesseksjon helse og sosial 7

Seksjonsstyret for yrkesseksjon kontor og administrasjon.. 7

Seksjonsstyret for yrkesseksjon samferdsel og teknisk. 7

Seksjonsstyret for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 7

Øvrige utvalg i fagforeningen.. 7

Fagforeningens satsingsområder – strategisk plan 2019. 8

Arbeidsliv, tariff og pensjon.. 8

Offentlige tjenester i egenregi 10

Tariffmakt, organisering og organisasjonsbygging. 11

Strategier 12

Ideologisk skolering og organisasjonsbygging. 14

Strategier 14

Fag, kompetanse og yrkesutvikling. 14

Strategier. 15

Strategier. 16

Sosiale aktiviteter i fagforeningen.. 17

Representasjon.. 17

Forbundsregionen.. 17

Faglig/politisk utvalg. 17

AOF lokalavdeling. 17

Andre utvalg. 17

Avslutning. 19

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

Innledning:

Fagforeningens årsberetning er fagforeningsstyrets rapportering til medlemmene på i hvilken grad styret har lykkes med å gjennomføre handlingsplanen som årsmøtet vedtok for perioden.

 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

 

Fagforeningsstyret

 

Navn

Organisatorisk frikjøp*

Leder

Hege Monica Nielsen

 

Nestleder

May-Sissel Thomassen

 

Opplæringsansvarlig

Kjersti S. Hansen

 

Kasserer / Fane2

Odvar Nordnes

 

Leder yrkesseksjon helse og sosial

Silvia Ellingsen

 

Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Anne-Merethe Johansen

 

Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hugo Ellingsen

 

Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon

Janita Olvik

 

Ungdomstillitsvalgt

Silje Knutsen

 

Pensjonisttillitsvalgt

Synnøve Berg

 

1. Vara til styret

Stefan Bojic

 

2. Vara til styret

Charlotte Paulsen

 

3. Vara til styret

Ellen Knutsen

 

Vararepresentant yrkesseksjon helse og sosial

Hilde Wist

 

Vararepresentant yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Ann B. Urheim

 

Vararepresentant yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Marta Paulsen

 

Vararepresentant kontor og administrasjon

 

 

Vara ungdomstillitsvalgt

Niklas Mikkelsen

 

Vara pensjonisttillitsvalgt

Solfrid Sommerseth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Eventuell størrelse på organisatorisk frikjøp av tillitsvalgt.

 

Det angis hvilke styremedlemmer som har særskilt ansvar etter vedtektene og retningslinjene.

                                                                 

 

 

 

 

 

Representanter til forbundsregionens representantskap/regionsmøte:        

Til Fagforbundet Hamarøy sitt Representantskap/regionmøte har fagforeningen hatt følgende representanter:

 

 • Leder: Hege Nielsen
 • Nestleder: May-Sissel Thomassen

 

Representanter til LO lokalt: (gjelder ikke for Oslos fagforeninger)

 

Valgkomitéen:

 

I henhold til vedtektene har den bestått av:

Leder: Åshild Larsson

2.Repr. Hege Nielsen

3.Repr. May-Sissel Thomassen

 

Revisorer:

Til å revidere fagforeningens regnskap, har det vært følgende revisor og vara:

 

1: Torild Thomassen

Vara: Britt Kristoffersen

 

Kontorforhold:

Vi disponerer kontor på rådhuset vederlagsfritt av Hamarøy kommune.

Leder har hjemmekontor.

 

Frikjøp:

HTV:

Hilda Egerdal 100% fram til 01.07.20. May-Sissel Thomassen 60% fra 01.07.20 og fram til 01.09.20. Maija Hansen 100 % fra 01.09.20 og ut året.

 

Økonomi:

 

Kort oppsummering av opplysninger om regnskapet sett i forhold til budsjettet, og kommentarer dersom det er spesielle forhold som bør kommenteres.

 

Bankinnskudd  31.12.2019

Bankinnskudd  31.12.2020

Egenkapital 31.12.2019

Egenkapital 31.12.2020

Verdi av fast eiendom (hytter, feriehjem, aksjer i eiendom, stiftelser etc.)

 

 

483 137,65

 

 

 

 

 

 

 

 

Angående budsjett og regnskap vises det til egen sak i årsmøtet.

 

 

 

Andre eiendeler:

Beskrivelse av fagforeningens eiendeler (hytter/feriehjem, aksjer i eiendom, aviser, stiftelser og lignende redegjøres for.

 

Hyttekomité eller lignende refereres.

 

Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - medlemmer og tillitsvalgte fordelt på tariffområder:

 

Fagforeningen har per 31.12.2020 medlemmer innenfor følgende tariffområder:

 

Tariffområde

Antall medlemmer

KS

 

Nordland Fylkeskommune

 

KA

 

Staten

 

 

(stryk det som ikke passer/tilføy egne lokale tariffområder)

 

Medlemmer uten tariffavtale:

Fagforeningen har per 31.12.2020 medlemmer hos følgende arbeidsgivere uten tariffavtale:

 

Arbeidsgiver

Antall medlemmer

HT SAFE A/S

 

Hamarøy Montesorriskole

 

Àrran

 

Stiftelsen Nordlandsmuseet - Hamsunsenteret

 

 

Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere:

(jfr. vedtektenes § 11.7).

 

Arbeidsgiver

Tariffområde

Navn på klubbleder (hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt med tilsvarende funksjon)

Klubbstyre (JA/NEI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordineringsledd:

Beskrivelse av fagforeningens deltakelse i koordineringsledd (jfr. vedtektenes § 12).

 

Nordland Fylkeskommune, Knut Hamsun Videregående skole.

 

Møtevirksomheten:

 

Årsmøtet ble avholdt 20.01.20, på Ulvsvåg Gjestgiveri og behandlet følgende saker:

 

Årsberetning.

Regnskap.

Budsjett.

Handlingsplan.

Valg i h.h.t. vedtekter.

 

Ekstra ordinært årsmøte ble avhold den 10.02.20, på Ulvsvåg Gjestgiveri og behandlet følgende saker:

 

Valg i h.h.t. vedtekter.

Økning av styrehonorarer.

 

Møtevirksomhet:

 

Det er avholdt 5 styremøter.

Styret har behandlet 33 saker.

 

Styret har høsten-20 hatt besøk av Sissel-Anne Klausen, opplæringsansvarlig Fagforbundet Nordland.

 

Beskrivelse av saker som har vært tidkrevende:

 

Det er avholdt 0 medlemsmøter 1 representantskapsmøte på Teams.

Møtene behandlet følgende saker:

 

Andre møter /samlinger i fagforeningens regi:

 

Leder og nestleder har deltatt på leder/nestleder samlinger i regi av Fagforbundet Nordland, via digital plattform.

 

Leder har deltatt på ledersamlinger x 2 pr. uke siden mars- 20 og frem til sommeren. Etter ferien har det vært ukentlige møter. Møtene har foregått på telefon og Teams.

 

Leder og nestleder har hatt faste møter med frikjøpt tillitsvalgt og alle plasstillitvalgte x 1 pr. mnd. siden høsten-20.

 

Sosiale aktiviteter: Fysisk aktivitet utgikk pga. Covid-19. Det ble gitt gaver til alle yrkesaktive medlemmer høsten-20.

 

(for eksempel medlemsfest, jubileum og lignende)

 

Utvalgenes virksomhet:

Ungdomsutvalget:

Utvalgets sammensetning: Vi har ingen utvalg, men ungdomstillitsvalgt er innkalt til alle styremøter.

 

Det er avholdt 0 møter og behandlet 0 saker.

 

Har utvalget egen handlingsplan? NEI

 

Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til egen handlingsplan:

 

Pensjonistutvalget:

Utvalgets sammensetning: Vi har ingen utvalg, men pensjonisttillitsvalgt er innkalt til alle styremøter.

 

Det er avholdt 0 møter og behandlet 0 saker.

 

Har utvalget egen handlingsplan? NEI

 

Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til handlingsplanen: Ingen aktivitet pga. Covid-19.

 

Seksjonsstyret for yrkesseksjon helse og sosial:

Utvalgets sammensetning: Vi har ingen utvalg, men leder er innkalt til alle styremøter.

 

Det er avholdt 0 møter og behandlet 0 saker.

 

Har yrkesseksjonen egen handlingsplan? NEI

 

Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til handlingsplanen: Ingen aktivitet pga. Covid-19

Seksjonsstyret for yrkesseksjon kontor og administrasjon:

Utvalgets sammensetning: Vi har ingen utvalg, men leder er innkalt til alle styremøter.

 

Vi har ingen utvalg, men leder er innkalt til alle styremøter.

Det er avholdt 0 møter og behandlet 0 saker.

 

Har yrkesseksjonen egen handlingsplan? NEI

 

Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til handlingsplanen: Ingen aktivitet pga. Covid-19.

Seksjonsstyret for yrkesseksjon samferdsel og teknisk:

Utvalgets sammensetning: Vi har ingen utvalg, men leder er innkalt til alle styremøter.

 

Det er avholdt 0 møter og behandlet 0 saker.

 

Har yrkesseksjonen egen handlingsplan? NEI

 

Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til handlingsplanen: Ingen aktivitet pga. Covid-19.

 

 

 

 

Seksjonsstyret for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst:

Utvalgets sammensetning: Vi har ingen utvalg, men leder er innkalt til alle styremøter.

 

Det er avholdt 0 møter og behandlet 0 saker.

 

Har yrkesseksjonen egen handlingsplan? NEI

 

Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til handlingsplanen: Ingen aktivitet pga. Covid-19.

 

Øvrige utvalg i fagforeningen:

Tittel på utvalget: (f.eks likestillingsutvalg o.l.)

Utvalgets sammensetning:

 

Det er avholdt xx møter og behandlet xx saker.

 

Har utvalget egen handlingsplan? JA       NEI

 

Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til handlingsplan:

 

 

Fagforeningens satsingsområder – strategisk plan 2020:

 

Arbeidsliv, tariff og pensjon:

 

Mål 2020:

 

 • Medlemmer i alle områder sikres en lønnsutvikling som minst opprettholder kjøpekrafta.
 • Tillitsvalgte etter hovedavtalene skal håndtere eget tariffområde.
 • Fagforeningene må sikre at ulike tariffområder håndteres.
 • Tjenestepensjonsordninger tariffestes i flere tariffområder.
 • Flere av Fagforbundets medlemmer jobber heltid.

 

Strategier:

 

Gjøre krav og prioriteringer i det sentrale/mellom oppgjøret kjent for medlemmer og opinionen.

 

Bygge kompetanse for å håndtere ulike tariffsystemer.

 

Arbeide for tariffesting av tjenestepensjonsordninger i flere tariffområder.

 

Etablere allianser om pensjonssaken.

 

Øke kunnskapen om pensjonsspørsmålene, og sammenhengen mellom tariffhopping og press på lønns- og arbeidsvilkår.

 

Arbeide for en heltidskultur.

 

Følge opp LO-kongressens vedtak om en plan for en arbeidstidsreform.

 

 

Fagforeningens tiltak i strategiplanen:

 • Forberede tillitsvalgte på å gjennomføre lokale forhandlinger.

 

Fagforeningens målsetting (ønsket resultat): Oppnå resultat etter sentrale føringer.

Konkretisering av prikkpunktet.

Frist:

 

Fagforeningens konkretisering av prikkpunktet:

Beskrivelse av gjennomføring og resultat: Vi ser oss fornøyd, oppnådd maks resultat etter sentrale føringer.


Fagforeningens mål (ønsket resultat) av prikkpunktet:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd:

 

 

 • Avholde minst ett medlemsmøte med pensjon som tema.

 

Fagforeningens målsetting (ønsket resultat):

Konkretisering av prikkpunktet.

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Ikke gjennomført pga. Covid-19.

 

 

 • Kreve drøftingsmøter om bruken av midlertidige ansettelser og bruk av

Bemanningsforetak, jamfør lov og avtaleverk.

 

Fagforeningens målsetting (ønsket resultat):

Konkretisering av prikkpunktet.

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Pågår kontinuerlig.

 

 

 • Gjennomføre drøftingsmøter vedrørende bruk av deltid og utarbeidelse av retningslinjer.

 

Fagforeningens målsetting (ønsket resultat):

Konkretisering av prikkpunktet.

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Pågår kontinuerlig.

 

 • Fremme krav etter arbeidsmiljølovens kapittel 14 for alle som har rettmessige krav i henhold til lovverket.

 

Fagforeningens målsetting (ønsket resultat):

Konkretisering av prikkpunktet.

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Pågår kontinuerlig.

 

 • Kreve at stillinger som hovedregel lyses ut som hele, faste stillinger.

 

Fagforeningens målsetting (ønsket resultat):

Konkretisering av prikkpunktet.

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Pågår kontinuerlig.

 

 

 • Ivareta medlemmenes rettigheter i forbindelse med kommune- og fylkessammenslåinger.

 

Fagforeningens målsetting (ønsket resultat):

Konkretisering av prikkpunktet.

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Gjennomført året 2019.

 

Tariffoppgjørene i de ulike avtaleområdene:

Beskriv fagforeningens aktiviteter i forbindelse med tariffoppgjørene innen de ulike avtaleområdene.

 

Eventuelle seminarer, opplæringstiltak, konfliktberedskap osv., beskrives også.

 

Offentlige tjenester i egenregi:

 

 

Mål 2020:

 

En større andel offentlige tjenester drives i egenregi.

 

Offentlige tjenester blir ikke konkurranseutsatt.

 

Ved utgangen av 2020 bruker flere kommuner og fylkeskommuner trepartssamarbeid aktivt som metode.

 

Politiske partier lokalt, regionalt og nasjonalt forplikter seg til drift av offentlige tjenester i egenregi.

 

 

Strategier:

 

Synliggjøre fordeler og muligheter med drift i egenregi.

 

Synliggjøre kostnader og ulemper ved konkurranseutsetting og privatisering, og vise sammenhengene mellom konkurranseutsetting, sosial dumping og større forskjeller i samfunnet.

 

Bruke det faglig-politiske samarbeidet for å iverksette tiltaksplaner mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet.

 

Følge opp vedtak om lokalt trepartssamarbeid.

 

Utøve politisk påvirkningsarbeid for å beholde og ta tilbake offentlige tjenester i egenregi.

 

 

Fagforeningens tiltak:

 • Kreve at egenregi utredes, blant annet i forbindelse med nye anbudsrunder, og sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved konkurranseutsetting eller privatisering.

 

Fagforeningens målsetting (ønsket resultat):

Konkretisering av prikkpunktet.

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Ikke problemstilling i kommunen pr. tiden.

 

 

 • Ha en offensiv strategi for å formidle yrkesfaglig argumentasjon for egenregi.

 

Fagforeningens målsetting (ønsket resultat):

Konkretisering av prikkpunktet.

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Ikke aktuelt pr. tiden.

 

 

 • Bruke det faglig-politiske samarbeidet til å kreve tiltaksplan mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet, gjerne i samarbeid med andre LO-forbund.

 

Fagforeningens målsetting (ønsket resultat):

Konkretisering av prikkpunktet.

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Ikke gjennomført pga. Covid-19.

 

 

 • Foreslå trepartssamarbeid som arbeidsform i omstilling og utviklingsarbeid.

 

Fagforeningens målsetting (ønsket resultat):

Konkretisering av prikkpunktet.

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Pågår kontinuerlig.

 

 

 • Bruke det faglig-politiske samarbeidet til å motvirke konkurranseutsetting og privatisering, gjennom å kreve at politiske partier forplikter seg til å jobbe for at offentlige tjenester skal drives i egenregi.

 

Fagforeningens målsetting (ønsket resultat):

Konkretisering av prikkpunktet.

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Ikke aktuelt pr. tiden.

 

 

Tariffmakt, organisering og organisasjonsbygging:

 

Mål 2020:

 

Fagforbundets organisasjonsgrad skal øke med minst 2 prosent i KS-området.

 

Fagforbundets organisasjonsgrad skal øke med minst 2 prosent i Spekter helse.

 

Antallet yrkesaktive medlemmer med høyskole- og universitetsutdanning skal øke med minst 10 prosent.

 

Fagforbundet skal øke antallet elever og lærlinger med minst 5 prosent.

 

Fagforbundet skal øke antallet studenter med minst 5 prosent.

 

 

Strategier:

 

Bygge ut tillitsvalgtdekningen slik at alle arbeidsplasser er ivaretatt.

 

Styrke medlemsaktiviteten lokalt.

 

Styrke Fagforbundets yrkesprofilering ved å etablere digitale plattformer som gjør det mulig å kommunisere med de enkelte yrkesgruppene.

 

Styrke satsingen på å verve medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

 

Tillitsvalgte skoleres i kommunikasjonsarbeid, med fokus på hvordan nå ut med budskapet i digitale kanaler.

 

Fagforeningens tiltak:

 

 • Sørge for at alle medlemmer har en tillitsvalgt de enkelt kan kontakte.

 

            Fagforeningens mål (ønsket resultat):

(Fagforeningens mål i årsmøteperioden spesifisert på de ulike arbeidsgiverområdene)

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Oppfylt.

 

 • Sette egne vervemål på alle tariffområder.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

(Fagforeningens måltall i årsmøteperioden spesifisert på de ulike arbeidsgiverområdene)

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke oppnådd målet pga. Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 • Gjennomføre regelmessige arbeidsplassbesøk for å sikre kontakt med medlemmene og verve nye.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke oppnådd målet pga. Covid-19.

 

 

 • Etablere klubber på arbeidsplassene og følge opp disse.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

(Fagforeningens mål i årsmøteperioden spesifisert på de ulike arbeidsgiverområdene)

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ingen klubber.

 

 

 • Sikre regelmessig aktivitet på videregående skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter i samarbeid med forbundsregionen.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke oppnådd målet pga. Covid-19.

 

 

 • Velge hvilke tiltak som skal prioriteres fra handlingsplanen for mangfold og inkludering for å nå målsettingen for arbeidet.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Er ikke utført pga. Covid-19.

 

 

 • Sikre at Fagforbundets kommunikasjonsstrategi ivaretas.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Blir ivaretatt.

 

Fagforeningens konkretisering av prikkpunktet:

Beskrivelse av gjennomføring og resultat:

 

 

Medlemsutvikling:

 

Vervemål 2020 (medlemstall totalt):

Vervemål 2020 (medlemstall yrkesaktive):

 

Resultat:

 

Medlemstall totalt

Medlemstall yrkesaktive

01.01.20

31.12.20

01.01.20

31.12.20

329

326

179

179

 

Unge medlemmer*

Helse og sosial

Samferdsel og teknisk

Kirke, kultur og oppvekst

Kontor og administrasjon

01.01.

31.12.

01.01.

31.12.

01.01.

31.12.

01.01.

31.12.

01.01.

31.12.

 

 

180

172

61

64

53

54

35

36

*herunder studenter, elever og lærlinger      

 

 

Beskrivelse av medlemsutviklingen i perioden:

 

Differansen er minus 3 medlemmer det siste året. Dette skyldes flytting eller dødsfall. Når det gjelder yrkesaktive medlemmer er medlemstallet stabilt sammenlignet med året før.

 

Årsaker til medlemsutviklingen i perioden:

 

 

Beskrivelse av vervearbeidet:

 

Det har ikke vært noe vervearbeid på grunn av Covid-19.

 

Beskrivelse av medlemsutviklingen for unge medlemmer, herunder studenter, elever og lærlinger:

 

Har ikke jobbet med medlemsutvikling pga. Covid-19.

 

Beskrivelse av vesentlige trekk i medlemsutviklingen innen forskjellige yrker i de ulike yrkesseksjonene: Er stabilt.

 

Ideologisk skolering og organisasjonsbygging:

 

Mål 2020:

 

Flest mulig tillitsvalgte skal ha gjennomført ideologisk skolering for å få økt kunnskap og trygghet til å ivareta medlemmenes interesser i faglige og politiske saker.

 

Strategier

Systematisk kunnskapsoppbygging om Fagforbundets ideologi og politikk for å belyse hvordan politiske utviklingstrekk påvirker rammene for arbeidslivet.

 

Tillitsvalgte, med særlig vekt på plasstillitsvalgte, gis opplæring i Fagforbundets politiske, faglige og ideologiske budskap.

 

 

Fagforeningens tiltak:

 • Sikre at alle tillitsvalgte deltar på skolering.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke oppnådd målet pga. Covid-19.

 

 

 • Formidle kunnskap om aktuelle temaer og Fagforbundets politiske, faglige og ideologiske budskap på yrkes-, ungdoms- og tillitsvalgtsamlinger.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har blitt videre formidlet via mail. Har ikke kunnet deltatt   på fysiske samlinger pga. Covid-19.

 

 

Fag, kompetanse og yrkesutvikling:

 

Mål 2020:

Fagforbundet bidrar til kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

 

Relevant kompetanseheving gir uttelling i lønn.

 

Økt anerkjennelse av og respekt for yrkesgruppene.

 

Rammebetingelsene for medlemmenes yrkesutøvelse styrkes.

 

Fagforbundet fremstår som en sentral utdanningspolitisk aktør på alle utdanningsnivå.

 

Økt antall læreplasser i alle sektorer.

 

 

Strategier:

 

Bruke trepartssamarbeidet lokalt for å sikre faglig utvikling for alle medlemmer.

 

Følge opp kompetanseplanene, sikre at disse iverksettes og kreve uttelling i lønn.

 

Synliggjøre verdien av det arbeidet de ulike yrkesgruppene utfører.

 

Videreutvikle og synliggjøre Fagforbundets utdanningspolitikk.

 

Påvirke og bidra i tilretteleggingen for læreplasser i de enkelte virksomhetene, og følge opp Samfunnskontrakten.

 

Utvikle og tilrettelegge for yrkesfaglige tilbud.

 

 

 

Fagforeningens tiltak:

 • Bistå de tillitsvalgte i gjennomføringen av drøftingsmøter med arbeidsgiver i alle tariffområder for å utarbeide og iverksette kompetanseplaner.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Pågår kontinuerlig.

 

 

 • Arbeide opp mot arbeidsgiver og andre aktører for å øke antall læreplasser i alle virksomheter, spesielt i offentlig sektor.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Pågår kontinuerlig.

 

 

 • Jobbe for at flere voksne tar fagbrev.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke oppnådd målet pga. Covid-19.

 

 

 • Bidra til medvirkning knyttet til digitalisering og IKT-løsninger på arbeidsplassen.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Pågår kontinuerlig.

 

 

Valgkamp og faglig-politisk påvirkning:

 

Mål 2020:

 

Engasjere egne medlemmer til å fremme Fagforbundets politikk lokalt og sentralt.

 

Flertallet av Fagforbundets medlemmer har brukt stemmeretten i kommune- og fylkestingsvalget, og har stemt på partier som støtter forbundets mål og arbeide.

 

Oppnå et valgresultat som medfører at flest mulige kommunestyrer og fylkesting har en politisk sammensetning som støtter Fagforbundets mål og arbeid.

 

 

 

 

Strategier:

 

Påvirke partiprogrammer og bygge allianser for å sikre størst mulig gjennomslag for Fagforbundets kjerne saker.

 

Delta aktivt i valgkampen med tydelige utfordringer til politikerne.

 

Formidle til medlemmene partienes holdninger til sentrale spørsmål og viktige saker for Fagforbundet.

 

 

 • Etablere allianser og videreutvikle det faglig-politiske samarbeidet.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke oppnådd målet pga. Covid-19.

 

 

 • Jobbe fram lokale, politiske saker som medlemmene synes er viktige i valgkampen.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke oppnådd målet pga. Covid-19.

 

 

 • Gjennomføre faglig-politisk skolering for tillitsvalgte.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke oppnådd målet pga. Covid-19.

 

 

 • Møte medlemmene gjennom valgkampaktivitet som arbeidsplassbesøk, medlemsmøter og bruk av sosiale medier.

 

Fagforeningens mål (ønsket resultat):

Frist:

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke oppnådd målet pga. Covid-19.

 

 

Sosiale aktiviteter i fagforeningen:

 

Tiltak/aktivitet 1:

Beskrivelse av gjennomføring og resultat:

 

På grunn av Covid-19 fikk vi ikke gjennomført fysisk møte vedrørende fagforbundsuka. Det ble derfor besluttet å gi en gave til alle yrkesaktive medlemmer. Seksjonslederne sto for gjennomføringen.

 

Tiltak/aktivitet 2:

Beskrivelse av gjennomføring og resultat:

 

Representasjon:

Oversikt over hvilke verv fagforeningen har hatt medlemmer i:

 

Forbundsregionen:

 • Regionsstyret
 • Yrkesseksjoner
 • Andre utvalg

 

Faglig/politisk utvalg:

 

Er samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet fulgt opp med lokal avtale og aktivitet?

AOF lokalavdeling:

Andre utvalg:

(Råd/styrer/samarbeidsorgan/komiteer etc.)

 

 

Kurs og konferanser:

Tillitsvalgte

 

                   Type kurs:

Antall TV gjennomført

Dato gjennomført

Registrert i AOF

Fase 1                

0

 

 

Fase 2                

0

 

 

Styrekurs

0

 

 

Temakurs i ……..

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort orientering om bruk av midler til organisasjonsrettet opplæring:

 

 

 

 

Andre kurs og konferanser

(Øvrige typer kurs, konferanser, seminar, opplæringstiltak med videre - som tillitsvalgte har deltatt på i regi av andre enn fagforeningen, for eksempel toppskolering og Fase 3)

                                   

Type kurs

Arrangør

Antall deltakere

Dato gjennomført

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort orientering om bruk av midler til organisasjonsrettet opplæring:

 

Yrkesfaglige kurs og konferanser- medlemsrettet:

Fagforeningen har i løpet av året gjennomført følgende kurs og konferanser:

 

           Type kurs/konferanse

Antall deltakere

Antall studietimer

Dato

gjennomført

Registrert i AOF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning

Styrets avsluttende betraktninger på aktiviteten i året som gikk, herunder resultat av gjennomført aktivitet.

 

 

 

                                                            Drag 27.01.21

 

 

 

                                                       Hege Monica Nielsen  

 

 

Fagforeningsleder

 

 

 

 

 

May-Sissel Thomassen

 

Kjersti S. Hansen

 

 

 

Nestleder

 

 

Opplæringsansvarlig

 

Odvar Nordnes

 

 

Ann-Merethe Johansen

 

Kasserer

 

 

 

Silvia Ellingsen

 

 

Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

 

 

Eva Solstrøm

 

 

 

Leder yrkesseksjon helse og sosial

 

Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon

 

 

 

Hugo Ellingsen

 

 

 

 

Synnøve Berg

 

Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk

 

 

Pensjonisttillitsvalgt

 

 

Silje Knutsen

 

 

 

Stefan Bojic

 

Ungdomstillitsvalgt

 

 

Styremedlem

 

 

 

Charlotte Paulsen

 

 

 

 

Ellen Knutsen

 

Styremedlem

 

 

 

Styremedlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

;