Til hovedinnhold

Lokal stipendordning

Fagforeningen Trysil har en lokal stipendordning med formål om å kunne gi medlemmer som tar en opplæring/utdanning en økonomisk støtte.

31.01.2019
Sist oppdatert: 31.01.2019

RETNINGSLINJER FOR LOKLAT STIPEND- FAGFORBUNDET TRYSIL AVD. 288

Søk via søknadsskjema

Fagforbundet Trysil avd. 288 har en stipendordning med det formål om å kunne gi medlemmer som tar opplæring/utdanning en økonomisk støtte, og er ikke ment som noen ‘studiefinansiering.’

Styret kan beslutte at stipendmidlene kan brukes eller avsettes til spesielle satsingsområder.

 

 1. Medlemskap i Fagforbundet Trysil avd. 288.

Du må være medlem for å kunne søke lokalt stipend. Kontingenttrekk må være igangsatt og innbetalingen registrert i medlemsregistret. Dersom medlemskapet opphører før 12 måneder er gått vil hele eller deler av stipendet bli krevd tilbakebetalt.

 

 1. Stipend kan søkes av medlemmer som tar:
 • Utdanning på videregående skole og grunnskole
 • Utdanning ved høyskoler og universiteter
 • Etter- og videreutdanning på ulike utdanningsnivåer
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs
 • Fullført fagbrev på bakgrunn av realkompetanse vurdering kan det gis støtte til autorisasjonen med inntil 50 % dekning av utgiften. Søknad om dette må sendes Fagforbundet inne 3 måneder etter at Fagbrevet er godkjent.

 

 1. Til grunn for søknaden kan det legges følgende utgifter:
 • Kursutgifter
 • Eksamensutgifter
 • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet, gjelder ikke reiseutgifter.
 • Påkrevd materiell/ utstyr
 • Tapt arbeidsfortjeneste i henhold til fastlønn

 

 1. Stipend:
 • Størrelsen på stipendet fastsettes ut i fra søkerens utgifter i følge pkt.3 og maks 5 000,- pr. kalender år. Unntak pkt.2. 6 ledd.

 

 1. For at søknaden skal behandles, skal følgende kriterier være oppfylt:
 • Utdanning/ opplæring må være igangsatt på søkertidspunktet. Søknader etter endt kompetanseheving behandles ikke. Unntak pkt. 2. 6 ledd.
 • Kurs søkes i forkant av kursstart og stipendet utbetales etter fremlagt dokumentasjon jf. pkt 3.
 • Søknaden må være tilfredsstillende utfylt på gjeldende søknadsskjema.
 • Det skal foreligge bekreftelse fra lærersted med tidspunkt når utdannelsen gjennomføres i h.h.t pkt. 2.
 • Det skal foreligge dokumentasjon/kvittering på de utgifter som legges til grunn for søknaden
 • Bekreftelse fra arbeidsgiver eller andre, om de dekker noe av utgiftene.
 • Medlemmet må ha søkt på Fagforbundets sentrale stipendordning, dokumentasjon på innvilgelse/ avslag på søknaden vedlegges. Unntak: de som ikke fyller vilkårene for å få stipend fra Fagforbundet sentrale stipendordning og pkt. 2. 6 ledd.

 

 1. Behandling av søknad
 • Søknadene behandles fortløpende av leder og nestleder.
 • Vedtak om tildeling av stipend utføres etter disse retningslinjer
 • Stipendet utbetales ved gjennomført kompetanseheving.
 • Søknaden sendes til Fagforbundet Trysil avd. 288 ved leder.

Ufullstendige søknad blir returnert.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?