Lærlinger i helsefagene er en viktig ressurs som må brukes, men ikke utnyttes

- Lærlinger i helsefaget må ha kompetanse til å utføre oppgavene som de kan bli satt til i en krisesituasjon og forsvarlighet skal komme først, sier Helge Sporsheim som er leder av yrkesseksjon for helse og sosial i Fagforbundet Oslo.

19.03.2020
Sist oppdatert: 19.03.2020

Fagforbundet får nå inn bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte i kommuner og helseforetak om mangel på personell og ressurser til å håndtere utbruddet av koronaviruset. Fagforbundet har tillit til landets fagmyndigheter og deres håndtering, men det er ingen tvil om at utbruddet vil kreve mye av mange. Særlig viktig er det at alle, både arbeidstakere og arbeidsgivere nå ser med friske øyne på oppgavedeling i virksomhetene og god utnyttelse av tilgjengelig arbeidskraft. Lærlinger i helsefagene er i så måte en viktig ressurs!

Lærlinger er i et opplæringsløp, og det er viktig å strekke seg lengst mulig slik at de kan få fullført opplæring innenfor den tiden som er fastsatt. Fylkeskommunen har et overordnet ansvar som skoleeier, samtidig som lærebedriften har ansvar for opplæringen som gis i bedriften. Flere fylkeskommuner melder nå om at planlagt avvikling av fagprøver vil bli utsatt.

Må ha kompetanse til å utføre oppgaven

I helse- og omsorgstjenestene vil det nå være et stort press, og det kan være vanskelig å følge opp veiledning og læring. Samtidig kan lærlinger være ressurser. Dersom lærlinger omdisponeres eller går midlertidig inn i lengre verdiskapingsperioder og kompetansemålene ikke nås, kan forlengelse av læretid være en mulighet for å sikre opplæringsansvaret lærebedriften har. For andre kan denne perioden gi så mye læring at en forlengelse ikke er nødvendig.

Lærlinger er arbeidstakere og det er virksomheten som har ansvaret. Når arbeidsgiver skal vurdere hvorvidt en lærling skal omdisponeres til andre arbeidsoppgaver eller gå inn i en ordinær turnus som assistent må man ta hensyn til hvor lærlinger er i opplæringsløpet og om de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene de blir satt til – slik arbeidsgiver vurderer det. De vil da være å regne som vanlige arbeidstakere (assistenter) og skal ha vanlig lønn.

Forsvarlighet skal komme først

Fagforbundet mener at lærebedrifter, lærlinger og fylkeskommuner må finne fleksible løsninger ut fra lokale behov. Lærlinger er som regel unge, og mange kan finne det er vanskelig å si nei. De har lite erfaring fra arbeidslivet og kjenner kanskje ikke til alle rettigheter og plikter. Beordring bør derfor unngås om mulig. Noen er også redde. Arbeidsgiver har derfor et stort ansvar for å informere og lære opp disse.

- Det er viktig å understreke at kravet til faglig forsvarlighet kommer først! Lærlingen skal ikke settes i en situasjon der vedkommende f.eks. kan utgjøre en smittefare for seg selv eller andre. Det pågår en stor dugnad der alle må ta sin del. Fagforbundet er forberedt på å bidra positivt og konstruktivt i den krevende situasjonen landet nå står i, sier Helge Sporsheim.

- Vi må stå sammen i en vanskelig situasjon og gjøre det beste ut av det så kommer vi snart tilbake til det normale når krisen er over. Det er viktig å ta vare på lærlingene, de er fremtidas arbeidskraft. Det er viktig å høre på anbefalingene fra helsemyndighetene. Vask hendene og hold avstand, sier Helge Sporsheim til slutt.

 

 

 

 

;