Sentrale arbeidstidsavtaler inngått under koronakrisen

Det har blitt inngått en rekke sentrale avtaler på bakgrunn av krisen. Her finnes en oversikt over de forskjellige avtaleområdene med inngåtte avtaler og fremtidige avtaler som drøftes. For nærmere informasjon om avtalenes betydning, ta kontakt med din tillitsvalgt/fagforening. Oppdatert 30.03.20.

30.03.2020
Sist oppdatert: 14.04.2020

OSLO KOMMUNE

Avtale om suspensjon av kjernetiden i fleksitidsavtalen.

Avtale om utvidede rammer for overtid.

Avtale om unntak fra bestemmelsene i kapittel 10 i arbeidsmiljøloven.

 

KS

Det er inngått en avtale som gir anledning til å utvide grensene for overtid, innføre lange vakter (inntil 12,5 timer) samt kortere varsling for endrede arbeidsplaner (inntil 3 dager). Avtalen ivaretar drøftinger med de tillitsvalgte, vernehensyn og kompensasjon.

HTA for konkurranseutsatte bedrifter: Det er inngått en tilsvarende avtale som i KS med KS bedrift.

Energi I avtalen: Det er inngått en tilsvarende avtale som i KS med KS bedrift.

 

SPEKTER

Spekter Helse: (område 10, 11 og 13): Det er inngått i all hovedsak tilsvarende avtale som med KS.

Spekter øvrige områder: Fagforbundet inngår avtaler med alle virksomheter som ønsker det. Det er prosesser i flere virksomheter.

Område 4: Norsk helsenett – I hovedsak tilsvarende som i KS.

Område 5: Vy Buss – Inngått avtale om utvidet overtid og felleserklæring om å inngå i lokale prosesser for kortere varsling for endring av arbeidsplaner.

Område 12: Prosesser i gang med å etablere avtaler i flere virksomheter, bl. a. LHL og Oppsalhjemmet og Gullhaug Bo- og behandlingshjem.  

Område 8: Det er inngått avtale om kortere varsling (48 timer) for endring av arbeidsplaner med Bring Warehousing. Det er en prosess i gang for å inngå avtale om kortere varsel for endring av arbeidsplaner for Posten som konsern inklusive Bringselskapene.

Uplasserte virksomheter: Helse Vest IKT er i ferd med å inngå avtale i hovedsak tilsvarende som i KS.

 

NHO

Det er inngått avtale med NHO Service og handel, i hovedsak tilsvarende som i KS, for:

  • Overenskomst 453
  • Pleie- og omsorgs overenskomsten (481)
  • Overenskomst for ambulansefirmaer (118)

 

STATEN

Avtale som går på reduksjon av hviletid, utvidelse av overtid og flekstitidsavtalen.

Det er inngått midlertidig avtale om adgang for ansatte til å gå inntil 7-døgnsvakter i barnevernsinstitusjoner med ungdommer som er i karantene eller isolasjon.

I tillegg har Fagforbundet inngått en midlertidig særavtale om utvidet bruk av langturnus for barnevernsinstitusjoner i BUF-etat.

 

STATEN

Avtale som går på reduksjon av hviletid, utvidelse av overtid og flekstitidsavtalen.

Det er inngått midlertidig avtale om adgang for ansatte til å gå inntil 7-døgnsvakter i barnevernsinstitusjoner med ungdommer som er i karantene eller isolasjon.

I tillegg har Fagforbundet inngått en midlertidig særavtale om utvidet bruk av langturnus for barnevernsinstitusjoner i BUF-etat.

 

VIRKE

Avtale om utvidede rammer for overtid innenfor BPA.

HUK (Helse, utdanning, kultur og frivillighet) – Spesialishelsetjenesten, overtid og arbeidstid:

HUK – Helse og sosiale tjenester, som dekker både overtid og arbeidstid:

HUK 

Det er prosess for å inngå avtale om kortere frist for varsling om endring av arbeidsplaner, i hovedsak tilsvarende som i KS, for:

  • Resten av HUK-området: Barnehager og Utdanning
  • Landsoverenskomst for legesentre
  • Landsoverenskomst for BPA.

Det er også en prosess for å inngå avtale for Landsoverenskomst for Virksomheter (HUK) gjeldende for barnevernsinstitusjoner tilsvarende som i BUF-etat.

 

PBL

Avtale om arbeidstid, overtid og varsling

 

FUS

Fagforbundet er i prosess for å inngå avtale tilsvarende som i PBL.