Kompetanse skal lønne seg

Illustrasjon: Trude Tjensvold

I tariffoppgjøret 2008 ble KS og LO/Fagforbundet enige om å kartlegge, verdsette og utvikle de ansattes kompetanse. Om vi skal lykkes i at flest mulig får lønns-uttelling for sin kompetanse, er avhengig av dere tillitsvalgte lokalt.

15.01.2009 av Anne Kathrine Ellila
Sist oppdatert: 10.02.2009

Utnyttelse, verdsetting og utvikling av de ansattes kompetanse er en viktig faktor for kvaliteten på arbeidet og tjenestene. For Fagforbundet er dessuten en viktig målsetting at flest mulig skal få lønnsmessig uttelling for sin kompetanse så fort som mulig. Om dette skal lykkes er avhengig av dere tillitsvalgte lokalt. Fagforbundet har utgitt et hefte (Kompetanse på dagsorden - hva nå?) med tips og råd for dem som arbeider med kompetanse, enten ved forhandlingsbordet eller i andre sammenhenger. Heftet er i utgangspunktet rettet mot dere som arbeider i KS-området, men kan også brukes i andre tariffområder, for eksempel Spekter Helse.

 

Hovedmålene for partene er at all kompetanse som brukes i arbeidet skal verdsettes lønnsmessig, etter- og videreutdanning og andre kompetansehevende tiltak skal gi ytterligere lønnsuttelling og all kompetanse skal telles med  (Realkompetanse, les mer til høyre).

 

Kompetansekartleggingen skal gjennomføres innen 1. april 2009. Arbeidsgiver har ansvaret, men de tillitsvalgte skal involveres i arbeidet. Det bør holdes drøftingsmøter for å diskutere hva som skal kartlegges og for å få en felles forståelse av hva som er kompetanse. Fagforbundet mener at alle typer kompetanse skal registreres. Her gjelder det å tenke mest mulig kreativt og helhetlig.

 

Forhandlinger om lønnstillegg

På grunnlag av den kartlagte kompetansen skal det forhandles med arbeidsgiver om endret lønn for ansatte som har dokumentert en kompetanse de benytter i sitt arbeid, og som det ikke gis lønnskompensasjon for. Arbeidsgiver skal gjennomføre forhandlinger når dere har krevd dette skriftlig.

 

Det skal være sammenheng mellom arbeidstakernes kompetanse, de arbeidsoppgaver som tilligger stillingen og den lønn som avtales. "Kompetanse som er relevant for stillingen" må her tolkes vidt.

 

Partene anbefaler en økning på ca kr 20 000 for ett års etter- og videreutdanning og/eller vurdert relevant realkompetanse. For etter- og videreutdanning av et halvt års varighet anbefales en lønnsøkning på ca kr 10 000 og for tre måneders varighet anbefales ca. kr. 5 000.

 

Det er ikke satt av egne midler til dette. Erfaringsmessig betyr det som dere vet, at arbeidsgiver ikke vil være særlig imøtekommende. Fagforbundet anbefaler dere likevel å starte prosessen. Alle løsninger som inneholder økonomiske tillegg er et skritt i riktig retning.

;