Kokebok: Diskriminering på 1-2-3

Du er på restaurant. Det kommer inn en person med førerhund som blir vist til et ledig bord. En mann på nabobordet protesterer - han er veldig allergisk mot hund. Det er ingen flere ledige bord. Er det diskriminerende å be allergikeren om å gå? Er det diskriminering å be den blinde personen om å gå?

15.06.2020 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 15.06.2020

Hvem har det sterkeste vernet? For å finne svaret må vi se på hvilke grunnlag loven nevner som vernet.

Her er de områdene som er vernet etter Likestillings- og diskrimineringsloven:

Kjønn - graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon - omsorgsoppgaver - etnisitet - religion/livssyn - funksjonsnedsettelse - seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk - alder.

I eksempelet over er det altså den blinde mannen, som har nedsatt funksjonsevne, som faller inn under loven. Allergi er ikke et vernet område.

Gjenkjenne diskriminering

Når det gjelder arbeidslivet, er det et ekstra sterkt vern mot diskriminering, fordi arbeid er en grunnleggende rettighet. Fra 1. januar 2020 har alle arbeidsgivere, uten begrensninger knyttet til størrelse, en plikt til å arbeide for å forebygge og hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlagene.

Eksempel fra virkeligheten: Vikar for vikaren

En førskolelærer skal ut i foreldrepermisjon. Når arbeidsgiver søker etter vikar viser det seg at den best kvalifiserte søkeren også er gravid, og sannsynligvis ikke kan jobbe hele perioden.

Etter en helhetsvurdering hvor konsekvensene for barnehagen og barna ved å ha tre ansatte inne i løpet av et år blant annet blir lagt vekt på, blir hun ikke innstilt som nummer en.

Er dette diskriminering? Kontrollspørsmålene du må stille:

  • Forskjellsbehandling? 

Den kan være saklig hvis den ivaretar et saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet (og nødvendig for utøvelsen av arbeidet), og ikke er et uforholdsmessig inngrep overfor den som forskjellsbehandles. I dette tilfellet må det sies å være et stort inngrep - hun fikk ikke jobben.

  • Vernet grunnlag?

Ja, søkeren er gravid og det er ett av de vernede områdene.

  • Saklig formål?

Arbeidsgiver (barnehagen) argumenterte for at det å potensielt måtte få inn flere vikarer fordi søkeren muligens ikke kunne jobbe ut hele vikariatet, var så belastende for barna at de lot det veie tyngst. 

Til slutt, det enkleste kontrollspørsmålet (som kan være aktuelt å bruke i alle tilfeller hvor vernede områder er berørt):

  • Hvis graviditeten/foreldrepermisjonen tenkes bort – ville arbeidstaker blitt behandlet annerledes?

EF-domstolen kom i denne saken fram til at dette var ulovlig forskjellsbehandling:

Ved ansettelse og oppsigelse er forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel, amming og permisjon ved fødsel eller adopsjon ALDRI tillatt. Dette gjelder også ved forlengelse av midlertidig stilling.

Konklusjon: Det er ulovlig å ikke gi jobben til den søkeren som er best kvalifisert.

Vil du lære mer?

På kurset Hvordan gjenkjenne diskriminering i regi av Fagforbundet og Norsk Folkehjelp, lærer du hva som er diskriminering, å gjenkjenne diskriminering - og du blir utfordret på egne holdninger og fordommer. Nysgjerrig på kurset? Ta kontakt med moza.mwilima@fagforbundet.no

Likestilings- og diskrimineringsloven har som formål å fremme likestilling og hindre diskriminering. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging. Du finner hele loven på f.eks lovdata.no.