Sykefravær ble til fradrag

Illustrasjon: Trude Tjensvold

I en oppsiktvekkende dom ga Høyesterett sykehuset rett i at en vikars sykefravær skulle trekkes fra når grunnlaget for rett til fast jobb etter fireårsregelen i AML § 14-9, 5. ledd, skulle regnes ut. En kommende lovendring kan gjøre dommen enestående.

19.01.2010 av Maria Wattne
Sist oppdatert: 01.02.2010

Høyesterett frifant i fjor helseforetaket Sykehuset Innlandet fra Fagforbundets krav om fast ansettelse i 100 prosent stilling, erstatning og oppreisning til en hjelpepleier som hadde jobbet ved sykehuset siden 2001. Spørsmålet var både om medlemmet hadde krav på fast jobb, og i så fall hvilken stillingsstørrelse. Han fikk ingenting.

Arbeidstakeren var ansatt i ulike midlertidige stillinger på Sanderud sykehus fra oktober 2001 til han ble sykmeldt i november 2006. Da hadde han kontrakt ut 2007.

I 2001 begynte han som hospitant med lønn fra Aetat, men hadde også ekstraarbeid som sykehuset betalte. Seinere ble hospitantdelen redusert ettersom han fikk større stillingsandel. Han tok ekstravakter, og fikk overtidsbetalt. I 2003-04 tok han hjelpepleierutdanning og jobbet nesten halv stilling i ekstravakter. Mengden økte etter at han ble autorisert, og han fikk i 2005 en fast 100 prosent vikarstilling. I 2006 begynte han deltidsstudiet i psykiatri (SEPREP) og fikk et 50 prosent vikariat for å fylle praksiskravet. I studietida jobbet han mye, både overtid og ekstravakter.

I oktober 2006 krevde hjelpepleieren 100 prosent fast stilling etter § 14-9, femte ledd. Så ble hjelpepleieren sykmeldt. Da hadde han ifølge høyesterettsdommen "i tre år og sju måneder vært i sammenhengende midlertidig arbeid ved sykehuset i stillinger som kvalifiserer for fast ansettelse". Tingretten i Hedmark frifant Sykehuset Innlandet og idømte Fagforbundets medlem saksomkostninger. Saken ble anket, og det tok to år før dom falt i Eidsivating lagmannsrett. Lagmannsretten fant at mannen hadde krav på fast, 50 prosent stilling. Arbeidet fra det året han ble hjelpepleier og ut 2006 ble regnet med som grunnlag, også praksisarbeidet.

Fagforbundet mente at alle arbeidsavtaler skal tas med når fireårsperioden beregnes. Bare hvis man er i praksis eller på tiltak på innslagstidspunktet etter fire år, skal dette arbeidet ses bort fra. Derfor hadde medlemmet vært ansatt sammenhengende i mer enn fire år. Fagforbundet mente også at sykefravær ikke skulle trekkes fra.

Gråsoner til doms

– Dette er et gråsonetilfelle. Høyesterett slår fast at kun ekstravakter og vikariat nevnt i AML §14-9 første ledd, bokstav a) og b) skal telles med – ikke hospitering, tiltak og praksis. Men arbeidsforholdet skal jo ses som en helhet, og det er vanlig å ta ekstravakter ved siden av praksisarbeid. Høyesterett uttaler seg ikke om slike kombinasjoner, og dermed er vi fortsatt i uklart farvann, sier Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen.

– Et av målene med Fagforbundets heltidsprosjekt er å utfordre alle sider ved retten til heltid og fast stilling, for å få avklart gråsonene gjennom rettsapparatet. Vi har stevnet Sykehuset Innlandet i to lignende saker. Det skal bli interessant å se hvordan domstolene løser disse. Den ene er en vikar hvor sykehuset har trukket fra svangerskapspermisjonstida, og den andre saken er spørsmålet om hvor langt sykefraværet må være for at det skal komme til fradrag, forteller han.

LO har gitt positivt høringssvar til en foreslått lovendring om det siste. Blir den vedtatt, vil ny arbeidsmiljølov slå fast at sykdom ikke skal komme til fradrag. I så fall kan høyesterettsdommen bli gjeldende kun for denne ene ansatte.

;