Full seier for bussfunksjonærer i Arbeidsretten

Illustrasjon: Trude Tjensvold

I en tvist om rett til fagbrevtillegg etter Funksjonæroverenskomsten i Nettbusskonsernet vant Fagforbundet fram på alle punkter. I Arbeidsretten ble det slått fast at fagbrev som tungbilsjåfør er relevant, også for funksjonærene.

14.05.2019 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 14.05.2019

Dermed får teamledere, trafikkledere og bemanningsledere ved Nettbuss i Drammen og Trøndelag utbetalt ti kroner for hver time de har jobbet siden tariffavtalen trådte i kraft 1. april 2016. Det utgjør 50 000 til 60 000 kroner per ansatt.

Fagbrevtillegget ble tatt opp til forhandling mellom LO Stat/Fagforbundet og Spekter/Nettbuss ved tariffrevisjon i 2016. Fagforbundet framsatte krav om at ansatte med fagbrev skal ha et fagbrevtillegg og at det til stillinger hvor det kreves spesielle sertifiseringer skal gis et kompetansetillegg.

Forhandlingene førte ikke fram, og oppgjøret gikk til mekling. Den reviderte overenskomsten trådte i kraft 1. april 2016. I tillegg til justering av minstelønnssatsene, ble partene enige om følgende:

«Minstelønnssatsene for arbeidstakere med relevant fagbrev er kr 10,- per time over disse minstelønnssatsene. Det tilstås et fagbrevtillegg ut over individuell lønn på kr 10,- per time ved dokumentasjon av relevant fagbrev».

Strid om relevans

Fagforbundet mente fagbrev som tungbilsjåfør er relevant, og at tillegget gjaldt for fagbrev også tatt før 1. april 2016. Spekter/Nettbuss argumenterte i retten med at fagbrev som tungbilsjåfør ikke er relevant i jobben som funksjonær, og at kun fagbrev tatt etter 1. april 2016 skulle gi uttelling.

Etter to år med forhandlinger og møter hadde partene ikke klart å bli enige. I september 2018 tok derfor LO Stat/Fagforbundet ut stevning på vegne av de ca. 240 ansatte i Nettbuss, nå Vy Buss AS, som er omfattet av funksjonæravtalen. De fleste har bakgrunn som bussjåfører og har derfor fagbrev som tungbilsjåfører.

To overenskomster

I Spekters overenskomstområde 5 er det to overenskomster: Bussbransjeavtalen og Funksjonæroverenskomsten. Overenskomsten ble etablert i 2015 for administrativt ansatte i Nettbuss. Den gangen inneholdt ikke overenskomsten bestemmelser om fagbrevtillegg.

Funksjonæroverenskomsten er en minstelønnsavtale, mens Bussbransjeavtalen i hovedsak er en normallønnsavtale. De fastsatte lønnstabellene i Bussbransjeavtalen angir lønn henholdsvis med og uten fagbrev.

Likestille ansatte

Bakgrunnen for at Fagforbundet fremmet krav om fagbrevtillegg etter Funksjonæroverenskomsten i lønnsoppgjøret i 2016, var et ønske om å likestille øvrige ansatte med bussjåførene. Forbundet ønsket å sikre at lønna til bemanningsledere, teamledere og trafikkledere skulle ligge høyere enn for bussjåførene.

Fagforbundets syn ble tatt til følge av retten som anførte at: «Funksjonæroverenskomsten del B punkt 4.2 er slik å forstå at personer med relevant fagbrev ervervet før 1. april 2016 også omfattes av bestemmelsen om fagbrevtillegg. Aktuelle teamledere, trafikkledere og bemanningsledere ved Nettbuss AS får etterbetalt fagbrevtillegg fra 1. april 2016».