Samarbeidsavtale signert mellom Fagforbundet og Spekter

Mette Nord og Sylvia Brustad signerte samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Spekter-Helse. (Foto: Randi Tevik)

På sykehuskonferansen signerte Sylvia Brustad, direktør for Spekter-Helse og leder i Fagforbundet, Mette Nord, en samarbeidsavtale som har i seg at gode løsninger best utvikles gjennom samarbeid i topart- og trepartssamarbeidet.

15.03.2018 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 19.03.2018

– Spekter og Fagforbundet er sentrale samfunnsaktører som ønsker å bidra til gode helse- og omsorgstjenester, sier både Mette Nord og Sylvia Brustad, direktør i Spekter-Helse.

Den signerte avtalen sier at partene gjennom et aktivt og forpliktende samarbeid vil få til bedre løsninger sammen, enn hver for seg.

Avtalen har klare mål

I avtalen står det at "Partene skal bidra å skape høy kvalitet i helse- og omsorgstjenesten til befolkningen i alle deler av landet. Det er bred oppslutning om at vi i Norge skal ha en sterk offentlig helse- og omsorgssektor tuftet på verdier som likhet, trygghet og kvalitet. Hovedoppgavene i helse- og omsorgssektoren skal løses av det offentlige med bidrag fra andre aktører. Gode løsninger utvikles best gjennom samarbeid i topart- og trepartssamarbeidet.

Ny teknologi, nye behandlingsmetoder, nye arbeidsprosesser og innovasjoner utløser behov for ny og annerledes kompetanse enn tidligere. Helsepersonell, merkantilt- og tekniske fagpersonell som behersker nye arbeidsformer, IKT, og nytt digitalt- og teknisk utstyr blir stadig viktigere. Spekter og Fagforbundet er enige om at det er nødvendig å rekruttere, beholde og videreutvikle kvalifisert personell til helse- og omsorgssektoren. Partene legger til grunn at det er behov for medarbeidere med ulike kompetanse i helse- og omsorgstjenesten og at det kan være nødvendig å se på kompetansesammensetning og oppgavedeling.

For å tilføre tjenesten kvalifiserte medarbeidere i framtiden vil partene arbeide for å sikre nok lærlinger innen relevante fagområder, og øke antallet der det er behov for det. Det er enighet om å fremskaffe oversikt over antall lærlinger i sykehusene. Det pekes særlig på behovet for å rekruttere helsefagarbeidere til helse- og omsorgssektoren i årene framover, men lærlinger innenfor andre fag er også relevant.

For samfunnet, virksomhetene og den enkelte medarbeider er det avgjørende at flest mulig jobber hel stilling. Partene er enige om å fortsette arbeidet som tar sikte på å redusere bruken av deltid. Målet er å etablere en heltidskultur i virksomhetene som bidrar til at flest mulig av de ansatte jobber hele stillinger, samtidig som driftsbehovene ivaretas på best mulig måte

 Spekter og Fagforbundet ønsker å bidra til å styrke det organiserte arbeidslivet, som er selve grunnlaget for den norske modellen, og som også er nedfelt i Hovedavtalen mellom partene. Partene er enige om å arbeide for ryddige forhold gjennom tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

For å sikre et best mulig arbeidsmiljø er det viktig at arbeidstaker og arbeidsgiver jobber sammen om de HMS-relaterte risikoforhold som er de vesentligste for den aktuelle sektoren. Dette vil derfor vektlegges i samarbeidet

Sektoren har en relativt stor andel av arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn. Partene mener det er viktig å arbeide for god integrering i virksomhetene. Slik kan sektoren bidra til å ivareta et viktig samfunnsoppdrag, yte helsetjenester med høy kvalitet, medvirke til godt arbeidsmiljø i virksomhetene og for den enkelte medarbeider.

Partene er enige om å arbeide for å redusere sykefraværet og øke nærværet for å bedre kvaliteten på tjenestene, forbedre arbeidsmiljøet og bidra til mer effektiv drift. En viktig tilleggseffekt er redusert vikarbruk og at de ansatte kan stå lenger i arbeid".

Organisering og samarbeidsområder

Videre sier avtalen at "Partene sørger for å etablere en styringsgruppe som vil få hovedansvar for å definere hvilke prosjekter som skal gjennomføres og konkretisering av disse. Styringsgruppen etablerer også en arbeidsgruppe, som vil få ansvar for gjennomføring av de besluttede prosjektene. Det kan etableres referansegrupper ved behov med deltagelse fra medlemsvirksomhetene.

Partene er enige om hvilke samarbeidsområder som kan utdypes i definerte prosjekt. Partene diskuterer hvilke av de følgende områdene som skal prioriteres og hva som skal igangsettes av arbeid i den første 2- årsperioden."

  • Sykefravær/IA
  • Kompetanseutvikling
  • Integrering
  • Heltidskultur
  • Det organiserte arbeidslivet/Arbeidslivskriminalitet
  • Helse-, miljø og sikkerhet

 

Avtalen løper til den sies opp av en av partene. Avtalen sies opp av partene med minst ett års varsel med mindre begge partene er enige om annet.

Samarbeid om kvalitet (spekter.no)

Sylvia Brustad vil styrke heltidskulturen (Fagbladet)

;