Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Fagforbundet utdyper saken om særaldersgrenser i Troms

Illustrasjonsbilde fra Lørenskog brannstasjon Nedre Romerike brannvesen 110-sentralen Nedre Romerike

Troms tingrett kom nylig til at Tromsø kommune ikke kunne endre aldersgrensene og at seks 110-operatørene har 60 års aldersgrense. Fagforbundet mener det er en god og riktig dom.

av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 08.04.2021

Fredag kunne vi lese en nyhetsartikkel på Det norske maskinistforbunds (DNMF) nettside som omhandlet en sak fra Nord-Troms tingrett som behandlet spørsmålet om Tromsø kommune ensidig kunne endre aldersgrensen (pensjon) fra 60 (57) til 70 år for seks 110-operatører.

Sjelden vare

Det er ikke hverdagskost at Fagforbundet omtaler nyhetsartikler på Det norske maskinistforbunds nettsider. Når vi nå gjør det er det av to årsaker. Den ene er at Fagforbundet mener at det er en god og riktig dom. Den andre er at Det norske maskinistforbunds nestleder Lasse Westby kommer med uriktige påstander om Fagforbundets politikk basert på en uttalelse som er tatt ut av sin sammenheng.

Det er lov- og avtaleverket som setter grenser for hvem som har rett til særaldersgrense. I utgangspunktet har ikke 110-operatører en slik rettighet, men arbeidsavtalen er førende. Dette betyr at i saker hvor de ansatte kan dokumentere særaldersgrense som en individuell rettighet, for eksempel gjennom arbeidsavtale, vil de ha grunnlag for prøve saken rettslig dersom arbeidsgiver ensidig skulle endre aldersgrensen.

Riktig dom

Fagforbundet mener at dommen er riktig, og vi har i likhet med Det norske maskinistforbund gitt medlemmer i 110-sentralene juridisk bistand i tilsvarende spørsmål. I disse tilfellene har enten ikke grunnlaget for å prøve saken rettslig vært tilstede eller så har ikke medlemmene ønsket å gå videre med saken.

Fagforbundet har av denne grunn ingen dom å vise til. La det likevel ikke være noen tvil om at dersom et medlem skulle ha grunnlag for og ønske om å prøve sin sak rettslig vil Fagforbundet gjøre det på vegne av medlemmet.

Nå som dommen foreligger vil Fagforbundets advokater vurdere om den vil kunne skape presedens for andre saker. Vi vil også vurdere om rettens uttalelse om at stilling som 110-operatør er tilsvarende stilling som operatør på politiets operasjonssentral vil skape grunnlag for å prøve tjenestepensjonsordningens bestemmelser som sier at «Aldersgrensen er 70 år eller den aldersgrense som til enhver tid gjelder i staten for tilsvarende stilling dersom særaldersgrensen i staten er 65 år eller lavere». 

Feil om Fagforbundet

I Det norske maskinistforbunds nyhetsartikkel kommer deres nestleder Lasse Westby med påstanden at Fagforbundet i 2016 uttalte at særaldersgrense i 110-sentralene både er feil og tariffstridig. Det er en påstand om Fagforbundets politikk som vi mener er regelrett feil og som er basert på en uttalelse som er tatt ut av sin sammenheng.

Uttalelsen Lasse Westby viser til kom i forbindelse med at det i 2016 ble avdekket både feilaktig praktisering av særaldersgrenser og regelrett pensjonsjuks i brann- og redningstjenesten.

På bakgrunn av dette publiserte Fagforbundet et skriv vedrørende aldersgrenser for operatørene ved 110-sentralene. Dette var en presisering av gjeldende pensjonsregler og hvordan disse skulle praktiseres – ikke et uttrykk for Fagforbundets politikk knyttet til særaldersgrenser.

Står fritt til å inngå lokale avtaler

I denne presiseringen uttalte Fagforbundets tidligere forhandlingsleder Unni Rasmussen at "Særaldersgrensa er begrunnet i sikkerhet og er ingen opparbeidet personlig rettighet. Det er enkelte arbeidsgivere som har tolket regelverket feil og latt folk fortsette å stå i en stillingskode med særaldersgrense. Det er feil og tariffstridig".

Det Fagforbundet her hevdet var feil og tariffstridig var å la personell som kom fra stilling med særaldersgrense beholde den ved overgang til ny stilling som etter lov- og avtaleverk ikke har rett til særaldersgrense.

Som vi tidligere har uttalt står man fritt til å inngå lokale avtaler om såkalt servicepensjon slik at ordning med lavere aldersgrense kan praktiseres – denne skal imidlertid ikke belaste gjeldende pensjonsordning.

Det er derfor ikke slik at Fagforbundet mener at det kategorisk er feil og tariffstridig å praktisere særaldersgrense i 110-sentralene – slik Lasse Westby påstår.

Fagforbundet har full forståelse for at Det norske maskinistforbund og deres nestleder Lasse Westby har ønske om å fremheve egen suksess, og vi ønsker å gratulere de med deres seier i denne saken, men for fremtiden anmoder vi om en mer etterrettelige kildebruk og at kilder ikke tilegnes et annet meningsinnhold enn de opprinnelig hadde. 

Aktuelle lenker: