Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Ingen streik i Oslo kommune – pensjonskamp kronet med seier

Forhandlingspartene takker hverandre i Oslo-oppgjøret.

Fagforbundets kamp for å få tjenestepensjon inn som en del av tariffen førte fram. – En enormt viktig seier for våre medlemmer, uttaler Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

av Bjørn Lodve Wikstrøm
Sist oppdatert: 08.04.2021

Årets tariffoppgjør er i havn for Fagforbundets medlemmer i Oslo kommune. Det årelange kravet fra Kommuneansattes Hovedorganisasjon (KAH), som Fagforbundet er en del av, om å få inn tjenestepensjonen som en del av tariffen fikk endelig gjennomslag etter tre dager med mekling.

Enormt viktig pensjonsseier

– Dette er på sikt enormt viktig for å sikre pensjonsrettighetene for våre medlemmer. Vi har vært vitner til at alle de borgerlige partiene i Oslo bystyre de siste årene har foreslått endringer som langt på vei ville rasert våre pensjonsbetingelser. Nå går vi fra å ha drøftingsrett til forhandlingsrett på bestemmelsene for tjenestepensjonsordningen i Oslo kommune, forteller Dehlin.

Dette innebærer at alle endringer i tjenestepensjonen må forhandles om i tariffoppgjørene, og at arbeidstakerorganisasjonene kan bruke streikeretten for å verne om ordningene. Fram til nå har endringer kunnet drøftes mellom partene. Om en ikke skulle komme til enighet gjennom drøftinger kan arbeidsgiver langt på vei ensidig trumfe gjennom sitt syn.

– Vi har gjennom mange år jobbet for å få gjennomslag for dette kravet. Vi opplever kommuneneadministrasjonen som vi forhandler med som mer løsningsorientert på dette området etter at de rødgrønne overtok makta i Oslo. I perioden med borgerlig styre var det ingen vilje til å se på løsninger rundt pensjon. Vi har et godt samarbeid med det rødgrønne byrådet, og ser at det har bidratt til et godt forhandlingsklima med kommunen, kommenterer Dehlin.

Et solidarisk lønnsoppgjør

– Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med at oppgjøret har en solidarisk lønnsprofil. Det var viktig å sikre at ingen grupper opplever reallønnsnedgang, og at de lavest lønte har fått et minimumsbeløp, sier Dehlin.

Den totale rammen for lønnsoppgjøret i kommunen er på 1,7%, tilsvarende det som ble gitt i frontfaget (industrioverenskomsten som legger føringer for resten av tariffoppgjørene). Alle ansatte i Oslo kommune får et tillegg på 0,9%, men minimum 4 400 kr. Det innebærer at de som har lønnstrinn 33 og lavere får noe høyere prosentvis tillegg. Tillegget gis med virkning fra 1. mai 2020.

KAH fikk dermed gjennomslag for kravet om at hele lønnspotten skulle fordeles på lønnstabellen gjennom sentrale forhandlinger, og at det dermed ikke blir gjennomført verken lokale forhandlinger eller sentrale justeringer.

Andre viktige seiere

Fagforbundet har lenge kjempet for en heltidskultur i Oslo kommune, og fikk gjennomslag for en del presiseringer i overenskomsten. I tillegg har Fagforbundet i sin særavtale med Oslo kommune fått gjennomslag for å opprette den nye stillingskoden «Skole- og AKS-assistent». Det vil kunne gjøre det lettere for disse assistene å få hel og fast stilling.

– Vi opplever at kommunen er enige med oss om viktigheten av heltidskultur. Det ser vi blant annet gjennom enigheten om å opprette den nye skole- og AKS-assistent-stillingskoden. Vi skulle alikevel gjerne hatt inn flere forpliktende formuleringer. Vi kommer til å jobbe videre med dette. Altfor mange av våre medlemmer jobber ufrivillig deltid, og må jakte ekstravakter for å få det til å gå rundt økonomisk, forteller Dehlin.

Fagforbundet er fornøyd med at ulempetillegget for de som jobber mye i helgene økes, og at KAH har fått viktige gjennomslag i utformingen av et endret kapittel om lønnsansiennitet.

– Resultatet av meklingen viser at det var riktig at vi gikk til forhandlingsbrudd, forklarer Dehlin. –Selv om det er mange ting vi er godt fornøyde med står pensjonsgjennomslaget igjen som en milepæl etter årets tariffoppgjør. Dette er så viktig at vi kan leve med de tingene vi ikke kom helt i mål med.

Det anbefalte meklingsresultatet går nå ut til uravstemning blant Fagforbundets medlemmer. Det kommer ytterligere informasjon om dette på et senere tidspunkt.