Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Stillinger ved 110-sentraler har ikke særaldergrense

Mange som jobber i 110-sentralene har spurt om hvorfor særaldergrensereglene er endret slik at de faller utenfor reglene. Svaret er at reglene er uendret, men ikke alltid har blitt fulgt.

av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.04.2021

Ansatte på alarmsentralene 110 kommer gjerne fra stillinger knyttet til brann- og redningsetatene som har særaldersgrense. Særaldersgrensene i brann- og redningstjenesten er begrunnet at man kan utgjøre en fare for seg selv eller andre ved å fortsette å jobbe. Aldersgrenseloven § 2 B sier at «tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier”.

Man har rett til å beholde særaldersgrensa i et år ved overgang til stilling med høyere aldersgrense. Etter dette året skal vedkommende ha en stillingskode som gir den vanlige aldersgrensen på 70 år. Dette følger av HTA § 6-1 tredje avsnitt.  

Ingen personlig rettighet

— Særaldersgrensa er begrunnet i sikkerhet og er ingen opparbeidet personlig rettighet. Det er enkelte arbeidsgivere som har tolket regelverket feil og latt folk fortsette å stå i en stillingskode med særaldersgense. Det er feil og tariffstridig, sier lederen for forhandlingsavdelingen i Fagforbundet, Unni Rasmussen. Hun legger til at denne problemstillingen ble aktuell etter en konflikt om dette i Rogaland. 

Spør fagforeningen

Hvis du har spørsmål om dette, bør du kontakte fagforeningen din.

Se oversikt over stillinger med særaldersgrenser i KLP her.