Ambulansetjenesten må styrkes

Fagforbundets landsstyre er bekymret for en svekket beredskap i de akuttmedisinske tjenestene. Vi reagerer på at tilbudet ved våre lokalsykehus er under press, behandlingstilbud blir sentralisert og avstanden til riktig sykehus øker.

14.03.2019 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 14.03.2019

Samhandlingsreformen har ført til økt behov for ambulansetjenester mellom kommuner og sykehus. Likevel har ikke ambulanseressursene økt i takt med behovet. Dette har ført til at responstidene har økt, særlig i utkantene. Viktige minutter går tapt på grunn av redusert beredskap og vesentlig lengre kjøretid. Problemene forsterkes ved at ordinær ambulanseberedskap erstattes at akutthjelpere, det vil si folk fra for eksempel brannvesen og hjelpekorps som har fått grunnleggende førstehjelpsopplæring.

Denne utviklingen må snus. Det er godt dokumentert at rask og kompetent medisinsk innsats kan redde liv og forebygge senskader. I et samfunnsperspektiv er dette også god økonomi.

Befolkningens opplevelse av utrygghet er reell og må tas på alvor. Ambulansetjenesten handler om trygghet i hverdagen. Når ulykken er ute, eller fødende kvinner er på vei til sykehuset, skal man være trygg for at man blir tatt hånd om av en god offentlig ambulansetjeneste med høy kvalitet. Tilbudet skal være likeverdig, uavhengig av bostedsadresse. 

Fagforbundet har til nå forholdt seg til Akuttutvalgets vurdering om kravet til responstid, fordi dette bare er ett av flere kjennetegn på god kvalitet. Likevel ser vi nå at utviklingen i det samlede akuttmedisinske tilbudet går i feil retning – særlig i distriktene. Dersom ikke denne utviklingen snus, kan det være fornuftig å stille krav til hvor raskt kvalifisert hjelp skal være framme hos pasienten i akuttsituasjoner.

Fagforbundet etterlyser en helhetlig plan for de akuttmedisinske tjenestene fra regjeringen. Vi støtter Stortingets vedtak om at dette må gjøres i form av en stortingsmelding. Bil- og båtambulansene er ryggraden i ambulansetjenesten og står for nær 98 prosent av alle oppdragene. Derfor mener Fagforbundet at det er denne delen av ambulansetjenesten som må prioriteres nå.