Fagforbundet vil ha en grønnere og distriktsvennlig vegpolitikk

(Foto: Photo by Darya Tryfanava on Unsplash, Norway)

Fagforbundets landsstyre mener det er nødvendig å legge om bruken av penger til vegformål. Trygge og gode veger er en forutsetning for at det skal være mulig å leve, bo og jobbe i alle deler av landet vårt. Barn og unge skal kunne reise trygt til og fra skolen på lokale og regionale veger. Næringslivet trenger å få transportert produktene sine trygt og effektivt, og yrkessjåfører skal kunne gjøre jobben sin uten at de setter liv og helse i fare.

19.09.2019 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre, 19. september
Sist oppdatert: 13.12.2019

Fagforbundet vil at en større andel av samferdselsmidlene nyttes til å sikre ras- og skredutsatte vegstrekninger. Samtidig må vedlikeholdet styrkes, og vi er bekymret for tilstanden til fylkesveger og kommunale veger. Derfor ønsker Fagforbundet at flere av de store motorvegprosjektene, som vil øke biltrafikken i og rundt de store byene, blir nedskalert. Det bør også foretas en ny vurdering av de mest storslåtte stamvegprosjektene, som planene om ferjefri E39 fra Trondheim til Kristiansand. Dette kan frigjøre midler til rassikring og vedlikehold.

 I Nasjonal Transportplan legges det opp til at Norge skal bruke 1105 milliarder kroner på motorvegutbygging fram til 2029. Samtidig vet vi at bare å ta igjen etterslepet i vedlikehold av fylkesvegene vil koste nærmere 80 milliarder kroner. En full oppgradering av fylkesvegene til forsvarlig standard er beregnet til å koste 600 milliarder kroner. Situasjonen er særlig vanskelig nord og vest i landet. Der gjør mange bruer og tunneler vegvedlikeholdet ekstra kostnadskrevende. Selv om bevilgningene til fylkesvegene har økt noe, er økningene for små til å hindre at forfallet fortsetter.

Ekstremvær, ras og skred

Klimatrusselen gjør det også påkrevd å foreta en ny vurdering av store samferdselsprosjekt. Vi har allerede begynt å merke hvordan klimaendringene vil slå ut her. Vi har fått mildere vintre, økt nedbør og mer ekstremvær. Virkningene for veisektoren er også allerede merkbare: Økt nedbør og mer ekstremvær gir større fare for ras og skred. Igjen er det nord og vest i landet at utslagene blir størst. I en slik situasjon er det paradoksalt at norske myndigheter planlegger utbygging av motorveger, som vil øke biltrafikken inn og ut av de store byene. Denne satsingen er i konflikt med de klimapolitiske målene om at all vekst i persontransporten i de store byene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange.

Fagforbundets landsstyre ønsker en ny veg i samferdselspolitikken. Det er på tide å revurdere nye, store motorvegprosjekter, og prioritere opprusting, vedlikehold og sikring av det eksisterende vegnettet. Fagforbundet vil ha en grønnere og mer distriktsvennlig samferdselspolitikk.