Ny overtidsavtale sikrer rettighetene til ansatte i private virksomheter i LO/NHO

Illustrasjonsfoto.

NHO og Fagforbundet har blitt enige om utvidede rammer for overtidsarbeid. Fagforbundet har adgang til å avtale utvidede rammer for overtidsarbeid. Avtalen gjelder alle NHOs medlemsvirksomheter innenfor overenskomst 453, Pleie- og omsorgsoverenskomsten (481) og Ambulanseoverenskomsten (118).

20.03.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 20.03.2020

Det vil oppstå behov for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell til å sørge for forsvarlig bruker- og pasientbehandling under den pågående Koronaepidemien. Samtidig er det viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger alle ansatte for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i omsorgs- og helsetjenesten. 

Det er viktig at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet . Du kan lese hele avtalen her

Overtid

Forutsetninger for bruk av avtalen

 1. Bruk av overtid forutsetter at vilkårene for overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6 1. ledd er til stede.
 2. Det skal søkes å uttømme muligheten for merarbeid fra aktuelt personell før bruk av overtidsarbeid etter denne avtalen.
 3. Overtidsarbeidet skal så langt det er mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne.
 4. Før overtidsarbeid etter avtalen iverksettes, skal det drøftes med tillitsvalgte i tråd med det som er vanlig praksis i foretaket.
 5. Erfaringene med bruk av overtidsarbeid skal også drøftes i AMU etter avtaleperiodens utløp eller etter krav fra de ansatte.
 6. Avtalen begrenser ikke arbeidsgivers adgang til å benytte andre regelsett som arbeidsgiver har tilgjengelig i aktuelt regelverk dersom det er nødvendig for å sikre at virksomheten er innrettet på en forsvarlig måte i tråd med den til enhver tid gjeldende helselovgivning.

 

2.2 Rammene for overtidsarbeid

 1. Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.
 2. Samlet arbeidstid den enkelte uke kan ikke overstige 54 timer.
 3. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av sju dager.
 4. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker.
 5. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker
 6. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer innenfor en periode på 52 uker fra 1. januar 2020.
 7. Der overtidsarbeid fører til at hviletiden mellom to arbeidsperioder blir under 11 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

Samlet gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer innenfor en periode på 52