Kutt i sykelønna vil straffe arbeiderne, ikke eliten

Trondheim: Mette Nord hilser medlemmer og tillitsvalgte og takker for innsatsen. (Foto: Ole Morten Melgård)

Det virker som høyresiden mener at arbeidstakere som blir syke og skadet på grunn av jobben de utfører, i tillegg skal straffes med karensdager og tap av inntekt, skriver Fagforbundets leder Mette Nord i Dagbladet.

14.09.2018 av Mette Nord
Sist oppdatert: 14.09.2018

Det er ingen tvil om at det er sliternes sykefravær høyresiden vil til livs. De mest ivrige er debattantene med faste, godt betalte og hele kontor- og lederstillinger, og som har anledning til å ha hjemmekontor når de ikke føler seg bra.

Det som sjelden er belyst er at mye av sykefraværet er arbeidsrelatert. I Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018 fra Statens arbeidsmiljøinstitutt opplyses det følgende: «Forskning basert på overvåkningsdata viser at forebyggingspotensialet i Norge er betydelig. En fjerdedel av alle tilfeller av psykiske plager, en fjerdedel av alle tilfeller av moderate til alvorlige nakke- og skuldersmerter, og en tredjedel av alle tilfeller av moderate til alvorlige korsryggsmerter, kunne ha vært unngått dersom kjente risikofaktorer i arbeidsmiljøet hadde vært eliminert».

Sintefs rapport «Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader.» fra 2016 bygger opp under dette. Av i alt 25,2 millioner fraværsdager i 2014, anslås det i rapporten at 20 prosent, av sykefraværet er arbeidsrelatert. Kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader beregnes i denne rapporten til 30 milliarder kroner årlig.

Artikkelen «Hvor mye av sykefraværet er arbeidsrelatert?» i Tidsskriftet Den norske legeforening (2011), omhandler arbeidsforholdets betydning for sosiale ulikheter når det gjelder helse. Det vises til en dansk studie hvor man fant at: «Fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer kunne forklare hele 40–50 % av forskjellene i langtidssykefravær mellom høyeste og laveste sosiale klasse, justert for bl.a. livsstilsfaktorer».

Det finnes mye kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som skaper uhelse. Dersom arbeidsgivere hadde nyttiggjort seg denne kunnskapen, og økt den forebyggende innsatsen med større vekt på HMS og bedre ledelse, ville sykefraværet blitt betydelig redusert. Dessverre ser vi at det spares penger på HMS-tiltak og at situasjonen er forverret.

I sykefraværsdebatten virker det som om høyresiden mener at arbeidstakere som blir syke og skadet på grunn av jobben de utfører, i tillegg skal straffes med karensdager og tap av inntekt. Fagforbundet etterlyser mer samfunnsansvar fra arbeidsgiversiden.

Innlegget ligger også på dagbladet.no

;