Vikar vant over kommunen - får erstatning på 600 000 kroner

Illustrasjon: Trude Tjensvold

En vikar ba om fast stilling etter å ha jobbet mange år for kommunen. Etter det fikk hun ingen vakter på sykehjemmet lenger. Nå er kommunen dømt for diskriminering.

04.03.2019 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 04.03.2019

I 2007 var kvinnen i en trafikkulykke og ble 50 prosent ufør. Ved hjelp av attføring fikk hun jobb som kantineassistent på et sykehjem. Den jobben gjorde hun utmerket, og hun trengte ingen form for tilrettelegging. Hun sa nesten alltid ja til vakter, og var lite borte fra jobb. Fra 2011 til 2016 jobbet hun både i vikariater og på tilkalling.

Men alt forandret seg da hun ba om fast 50 prosent stilling i februar 2016. Hun fikk nei, og ble aldri spurt om å ta vakter etterpå. Våren 2018 stevnet hun kommunen for «urettmessig utestengelse fra fortsatt arbeidsforhold».

Ulovlig diskriminering

I Kongsberg og Eiker tingrett ble kommunen funnet skyldig i ulovlig diskriminering på grunn av funksjonshemming. Vikaren ble tilkjent en erstatning på 600.000 kr for økonomisk tap, 75.000 kr i oppreisning, samt at kommunen må betale sakskostnadene på 130.000 kr.

Kommunen anførte i retten at kvinnen ikke hadde rett på fast stilling etter arbeidsmiljøloven, og at det var uttalt politikk at kommunen skulle unngå å bruke vikarer så lenge at de fikk rett på fast ansettelse.

Ble byttet ut med ny ufaglært

Kommunen mente også at hun ikke fylte kravene til stillingen siden hun på grunn av helsa kun kunne ta vakter i kantina, og ikke kunne jobbe på kjøkkenet, og dermed ikke var fleksibel nok. I tillegg påberopte kommunen seg at de ønsket å gjøre om stillingen til en kokkestilling for å heve kvaliteten på kjøkken- og kantinedriften.

I utgangspunktet er dette innenfor styringsretten, men siden stillingen i praksis ikke ble omgjort til en kokkestilling, mente retten at avdelingen hadde byttet ut kvinnen med en annen ufaglært person uten å gjøre de bebudede endringene.

Retten påpekte også at kommunen har en arbeidsgiverstrategi som sier at de skal jobbe aktivt for å hindre at mennesker med nedsatt funksjonsevne støtes ut av arbeidslivet. Kommunen skal legge til rette for en verdig avslutning av yrkeskarrieren.

Forpliktende strategi

Ifølge retten er denne strategien forpliktende for kommunen, og disse forpliktelsen ble ikke overholdt. I dommen står det at forskjellsbehandlingen hun ble utsatt for ikke kan ses på annen måte enn at det faktisk var kommunen som sto for utstøtelsen.

«Retten har etter dette kommet fram til at kommunen diskriminerte (..) ved å unnlate å tilby henne ytterligere arbeid.» Nå håper kvinnen at hun kan få fast stilling, og gleder seg til å komme tilbake i jobb etter å ha vært presset ut av arbeidslivet i snart tre år.

Oppsiktsvekkende

Kvinnens advokat mener kommunens påstand om at det skulle være i strid med kvalifikasjonsprinsippet å gi kvinnen fast arbeid på grunn av hennes funksjonsnedsettelse viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse for de pliktene arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven om å sørge for integrering og likebehandling av arbeidstakere.