Regjeringa foreslår dårligere pensjonsordning

Arbeidstakerorganisasjonene møtte mannsterkt opp for å si sin mening om lovforslaget (Foto: Geirmund Jor)

Uten forhandlinger foreslår regjeringen å kutte barnetillegget i pensjonsordningen, halvere tida de etterlatte får pensjon etter dødsfall, eldre arbeidstakere som vil jobbe lenge vil fortsatt tape på det og de tukler unødvendig mye med AFP-reglene.

08.05.2019 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 08.04.2021

Det kom mye ros, men også en rekke kritiske kommentarer da en samlet arbeidstakerside måtte til høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite. De skulle gi tilbakemeldinger på lovforslaget som skal gjøre det mulig å tilpasse den offentlige tjenestepensjonsordningen til pensjonsreformen. Loven skal etter planen behandles i Stortinget nå i vår.

– Stortingsbehandlingen av lovforslaget (Proposisjon 87 L) er en viktig milepæl i arbeidet med offentlig tjenestepensjon. For oss i LO har dette vært en viktig del av arbeidet med pensjonsreformen. Tilpasningene spesielt viktige for at de yngre arbeidstakerne i offentlig sektor skal få en bedre mulighet til å kompensere for levealdersjusteringa, sa Fagforbundets Mette Nord under høringen.

Skal forhandle om særaldersgrenser

Fra arbeidstakerorganisasjonenes side ble det gjort klart at de mente at regjeringen ensidig hadde tuklet med ordninger det er avtalt å forhandle om, for eksempel AFP.

– Vi mener regjeringen gjør endringer i sykepleierpensjonsloven og fjerner sikringsregler som bare angår ansatte med 65 års aldersgrense, blant annet helsefagarbeidere. Disse kan ikke gå av med pensjon etter reglene i den nye offentlige tjenestepensjonen før i 2025, og de skal etter vår oppfatning være en del av forhandlingene i høst, sa Mette Nord.

Hun mener regjeringen ikke uten videre kan foreslå å fjerne rettigheter som partene i arbeidslivet og myndighetene i utgangspunktet er enige om å forhandle om.

Slår levealdersjustering skjevt ut?

Vi mener at effektene av levealdersjusteringen i det norske pensjonssystemet må følges tett. Det må ikke bli slik at de med tunge og krevende jobber blir pensjonstapere, fordi de må slutte tidlig. Dette er arbeidstakere som har yrker med lav forventet levealder. Dette kommer til å bli et viktig tema både for folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

Arbeidstakerne er ikke bare misfornøyde. Mange av forbundslederne som var til stede under høringen ga også skryt til loverforlaget om ny offentlig tjenestepensjon. Mange trakk fram at forslaget viderefører livsvarige og kjønnsnøytrale pensjoner, med garantert regulering og overføringsavtalen som gjelder mellom de ulike pensjonsordningene. Det gjør at offentlig tjenestepensjon er et enhetlig pensjonssystem, og har kvaliteter som faktisk mangler i spareordningene i privat sektor.

Vil kutte i ytelser til etterlatte

Fra LOs side pekes det på et forhold som har økonomisk betydning for alle alderspensjonister som faller fra og etterlater seg ektefelle. Regjeringen foreslår å kutte en måneds utbetalingstid i påslagspensjonen, sammenlignet med bruttoordningen. Det kan utgjøre opp til kr 60 000,- i redusert utbetaling til gjenlevende ektefelle. Dette er en besparelse som det ikke har vært forhandlet om.

Jobber lenge og taper pensjon på det

Mette Nord tok nok en gang opp hvilke konsekvenser dagens regler har for eldre arbeidstakere som står lenge i jobb. Hun vil at komiteen gir et tydelig oppdrag til regjeringen om å utarbeide regler som ivaretar pensjonen til dem som jobber ut over aldersgrensen.

 

;