Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Trepartssamarbeid for trygt arbeidsliv

Mange snakker om det nye arbeidslivet. Det handler blant annet om digitalisering, automatisering og robotisering.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Vi hører om framveksten av det som kalles delingsøkonomi. Samlet utfordrer de dagens arbeidsliv og vår oppfatning av hvordan arbeidsoppgavene skal løses. Etablerte arbeidstakerrettigheter, som allerede er truet av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, settes ytterligere under press. Mange kan miste jobbene sine fordi automatiseringen gjør at det blir behov for færre arbeidstakere. Beregninger som forskningsstiftelsen Sintef har gjort for VG, viser at mange arbeidsplasser kan få redusert bemanning det neste tiåret.

I denne framtida er det enda viktigere med en sterk fagbevegelse som kan være med på å styre utviklinga. Kompetansebehovene endrer seg og kravene til en omstillingsdyktig arbeidsstyrke blir høyere. Nye jobber vil dukke opp. Vi må være på plass og ivareta arbeidstakerne. Det handler om trygge omstillingsprosesser, der myndighetene sammen med partene i arbeidslivet går sammen om tiltak for å utvikle ny industri og nye arbeidsplasser. Myndighetene må inn med økonomiske virkemidler der det er nødvendig. For eksempel til etterutdanning, økonomiske overføringer til tiltak i kommunene og støtte til utviklingskostnader for ny teknologi.

Det er avgjørende for Fagforbundet at medlemmene våre har hel og fast stilling, anstendig lønn og en trygg pensjon. Fagbevegelsens viktigste oppgave er å sørge for at arbeidstakerne har denne grunnleggende tryggheten i hverdagen.

Vi er så heldige at Fagforbundet vokser. Men vi må bli hele tida bli flere for å beholde og styrke innflytelsen vår. Vi skal fortsette å være toneangivende i å utforme framtidas arbeidsliv. Blant annet ved å delta i trepartssamarbeid i forhandlinger om lønn og pensjon, om arbeidskraftbehov og kompetanseutvikling. Å videreføre et anstendig arbeidsliv er å vise solidaritet med kommende generasjoner. Bare en sterk fagbevegelse kan sørge for en politikk som ivaretar arbeidernes rettigheter.

Jeg håper at du er fornøyd med medlemskapet ditt. Så fornøyd at du har lyst til å få flere av kollegaene dine til å bli en del av Fagforbundet og det fellesskapet som jobber for et trygt arbeidsliv.