Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Sykehuset Innlandet: Tillitsvalgte reagerer på sykehusbudsjettet (Østlendingen 20.12.17)

Administrasjonen i Sykehuset Innlandet mener 116 færre ansatte skal behandle flere pasienter neste år. Samtlige foretakstillitsvalgte er bekymret for kvaliteten på pasientbehandlingen om styret vedtar budsjettet med et overskudd på 100 millioner kroner.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Budsjettforslaget for 2018 som styret skal behandle onsdag 20. desember legger opp til en vekst i pasientbehandlingen i sykehuset på 1,6 prosent. Basisrammene skal økes med 37 millioner kroner, samtidig som inntektene skal økes med 50 millioner kroner. (Inntekter får en av pasientbehandling). Samtidig skal driftskostnadene reduseres med 70 millioner kroner. I budsjettforslaget er det lagt opp til 60 millioner mindre i investeringer enn det som faktisk ble budsjettert i 2017. Utfordringene i 2018 skal løses av 116 færre ansatte.

Bekymret for rekrutteringen

Samtlige foretakstillitsvalgte mottar stadig bekymringsmeldinger fra alle divisjoner om medarbeiders arbeidsbelastning. Det er allerede effektivisert mye innenfor dagens struktur. Medarbeidere er slitne og bekymret for kvaliteten på pasientbehandlingen. Samtidig har Sykehuset Innlandet problemer med å rekruttere fagfolk til mange spesialiteter.

- Vi er allerede rekrutteringssvake, og tror ikke det blir noe lettere å rekruttere for eksempel legespesialister når det vi kan tilby dem er å løpe enda fortere, med alt det medfører for pasientbehandlingen, sier foretakstillitsvalgt for Den norske overlegeforening, Fredrik Eng. - Vi er bekymret for kvaliteten på pasientbehandlingen, og for rekrutteringssituasjonen. Det er alvorlig for Sykehuset Innlandet, og et problem som ikke løses over natta

- Henger ikke på greip

- Vi forstår heller ikke hvordan færre allerede pressede medarbeidere skal greie å behandle flere pasienter. Når vi ser hvor sliten medarbeiderne er, oppleves det som tilnærmet uoverkommelig, fortsetter Eng.

- Dere synes rett og slett at budsjettet ikke henger på greip?

- Nei, det henger ikke på greip, sier Eng som har signert en protokolltilførsel fra 14 foretakstillitsvalgte samt foretakshovedverneombud som er vedlagt budsjettsaken til styremøte i Sykehuset Innlandet onsdag.
- Samtlige har signert protokolltilførselen som ble laget etter at vi var på drøftingsmøte om budsjettet, sier Eng.
- Så dere har alle ansatte i Sykehuset Innlandet i ryggen med denne protokolltilførselen?
- I utgangspunktet har vi det, sier Eng.

Sykefraværet øker

De tillitsvalgte ber om at det utføres risikoanalyser ved alle divisjoner om det faglige tilbudet som gis før budsjettet for 2018 skal begynne å virke. De ber også om at foretaksledelsen holder øye med det økende sykefraværet, og at det blir satt inn forebyggende tiltak. De tillitsvalgte mener den eksisterende økonomiske rammen i Sykehuset Innlandet ikke er tilstrekkelig for de oppgavene Sykehuset Innlandet skal løse. Beregningsgrunnlaget fra Helse Sør-Øst slår negativt ut for Sykehuset Innlandet og må endres. Å redusere driften med 340 millioner kroner i løpet av fire år, slik økonomisk langtidsplan legger opp til, oppfatter de tillitsvalgte som urealistisk.

Protokolltilførselen er støttet av Norsk Radiografforbund, Den norske jordmorforening, Forskerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Fellesorganisasjonen, Akademikerforbundet, NITO, Den norske overlegeforening, Yngre legers forening, Norsk ergoterapeutforbund, Norsk psykologforening, Delta, Fagforbundet og Foretakshovedverneombud.

Kilde: Østlendingen