Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

LO er imot utkastet til ny forskrift om arbeidstid hos besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer.

Endringene i forskriften kan blant annet få konsekvenser for sosiale og arbeidsmiljømessige forhold for helsepersonell som tjenestegjør på ambulansefly.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fra LO sitt høringssvar refererer vi følgende:

I Luftfartstilsynets høringsnotat henvises det til at Forordning 965/2012 ikke tillater statene å opprettholde nasjonale regler på områder som reguleres av forordningen. Samtidig gjøres det unntak ved at det tillates statene å beholde nasjonale regler innen Forordningens FTL regler som utelukkende ivaretar sosiale- eller arbeidsmiljøforhold knyttet til arbeidstidsreguleringen for besetningsmedlemmer.

I utkastet til endring av BSL D 2-4 §3, definisjonen av "besetningsmedlemmer" går man direkte til angrep på både sosiale- og arbeidsmiljøforhold. En tilsynelatende liten endring i definisjonen av besetningsmedlem fra å være en person ansatt i et luftfartsforetak til å bli en person utpekt av et luftfartsforetak, får da stor betydning for norsk luftfart og ikke minst sosiale- og arbeidsmiljømessige forhold.

Bakgrunnen for endringsforslaget tillegger Luftfartstilsynet oversettelsen av ordene "assigned by" til å bli "utpekt av". Ordet assigned kan ha flere betydninger, og LO mener Luftfartstilsynets oversettelse ikke nødvendigvis er riktig. Det kan for eksempel bety "pålagt". Dette sammenholdt med eksemplet det henvises til i høringsnotatet. Luftfartstilsynet har videre i konkrete enkeltsaker uttalt at sykepleiere ansatt i helseforetak som tjenestegjør på ambulansefly er å anse som besetningsmedlem dersom luftfartsoperatøren har utpekt vedkommende til å utføre oppgaver relatert til flygingen annet enn de helsefaglige oppgavene. Dette er å snu en sak på hodet. Sykepleieren er ansatt i helseforetaket. Det er helseforetaket som har "utpekt" luftfartsoperatøren til å utføre et oppdrag for seg. Da vil etter LOs syn det naturlige være å definere sykepleierens arbeidsoppgaver inn i avtalen mellom helseforetaket og luftfartsoperatøren og da er det ikke Luftfartstilsynets oppgave å definere sykepleieren som utpekt eller ikke. I den grad sykepleieren også har oppgave som pilot eller redningsoperatør vil selvfølgelig Luftfartstilsynet ha som oppgave å utstede nødvendige lisenser. Eventuelt må det klargjøres hvilke bestemmelser slikt personell skal tjenestegjøre under, når de er om bord i et luftfartøy.