Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Høringssvar - Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Fagforbundet har avgitt høringssvar til regjeringas forslag om å innføre nøytral merverdiavgift i helseforetakene.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

HØRING – NØYTRAL MERVERDIAVGIFT I HELSEFORETAKENE

Fagforbundet viser til høringsforslag om nøytral merverdiavgift i helseforetakenes støttefunksjoner.

I høringsnotatet begrunnes forslaget med tre argumenter. Regjeringen ønsker både å åpne for at private tilbydere kan bidra til å løse disse oppgavene og å motvirke insentivet til å eie fremfor å leie fast eiendom. For det tredje hevdes det at forslaget vil gi bedre utnyttelse av samfunnets ressurser, noe Fagforbundet mener er en påstand uten faglig belegg.

Høringsnotatet har i stor grad ensidig fokus på ressursbruk og økonomi. Vurderinger av kvalitet og kompetanse i tjenesten er nesten fraværende. Notatet omhandler dessuten i liten grad fordelene ved å utføre tjenester med egne ansatte. Det er godt dokumentert at man oppnår en fleksibel tjeneste når alle ledd i verdikjeden utgjør en helhet for pasienten. Man beholder også kunnskapen blant egne ansatte, som på denne måten danner grunnlaget for stabil og fleksibel drift slik at sykehusets blir best mulig for både pasienter og ansatte.

Fagforbundet mener forslaget fører til oppsplitting av tjenester som hører naturlig sammen. Sammenhengen mellom godt renhold og sykdom er satt på dagsorden etter at sykehusinfeksjoner er blitt en økt utfordring. Betydningen av at arbeidet som utføres av renholdsarbeiderne er en avgjørende del av helbreden, er blitt allment akseptert og er viktig for det behandlende team. Det samme gjelder for forholdet mellom ernæring og kjøkkentjenesten, som også er fagfelt som krever spesialkompetanse. Av høringsnotatet framgår det dessuten at fremmedproduksjon av kjøkkentjenester blir dyrt, siden det vil medføre store investeringer i lokale kjøkken. Det er også risiko for at tjenestene ved helseforetakene blir svekket som følge av at ansatte som jobber innenfor ulike deler av det samme helhetlige tjenestetilbudet, vil ha ulike arbeidsgivere, ulike arbeidsbetingelser og ulik bedriftskultur.

Høringsnotatet tar i sine beregninger forutsetninger som omtales som "alt annet likt". I mange tilfeller vil dette ikke være mulig, og beregninger i høringsnotatet har derfor svakheter som gjør dem lite realistiske. Fagforbundet er dessuten bekymret for at forslaget kan åpne for at sluttbruker, pasientene, må betale mer i forbindelse med konsultasjoner, siden materiell ved konsultasjoner er momspliktige varer.

Finansiering av ordningen er foreslått gjennomført som en reduksjon i basisrammen til det enkelte helseforetak. Dette gir beregningsmessige utfordringer som er erfart fra

tidligere finansieringsordninger som er gjennomført som reduksjon i rammetilskudd for kommunene. Selv om reduksjonene ble riktig på nasjonalt nivå, ble det store utslag og store ulikheter for den enkelte kommune. I helseforetakene har det i lengre tid vært store endring i hvem som utfører hvilke tjenester og hvor de blir utført. Dette medfører at historiske tall blir vanskelig å fremskaffe og benytte som grunnlag for fordeling. Det må forventes samme resultat som erfaringen for kommunene.

Forslaget vil utvilsomt medføre betydelige administrative utgifter. Det vil bli behov for oppbygging av bestillerkompetanse og kompetanse på tilsyns- og etterlevelseskontroll samt

endring i eksisterende økonomisystemer. Hva dette vil medføre av økte utgifter og hvordan dette skal finansieres omtales i liten grad. Samtidig er høringsnotatet klar på at besparelsen for helseforetakene er vanskelig å anslå.

Det foreslås i høringsnotatet endringer som skal fjerne incentivet for å eie fremfor å leie eiendom. Helseforetakenes behov for bygningsmasse er vesentlig spesialbygg med spesialutstyr. Disse er i mindre grad omsettelige for en privat utleier og leiepris vil gjenspeile dette forholdet. Fagforbundet kan ikke se at foreslått ordning vil gi ønsket effekt med lavere samlede kostnader i utføringen av de statlige oppgavene med denne endringen.

Vi mener derfor at konsekvensene av å innføre nøytral merverdiavgift i helseforetakene ikke er tilstrekkelig utredet og Fagforbundet støtter ikke forslaget.

Med hilsen

Fagforbundet

Mette Nord