Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Høringssvar - akuttmedisinforskriften

Fagforbundet har avgitt høringssvar om forslag til ny akuttmedisinforskrift.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundet stiller seg i all hovedsak bak endringene som foreslås i ny akuttmedisinforskrift. Spesielt påpekes:

 • Behov for enhetlig nasjonal rapportering.
 • Behov for klare retningslinjer for selektering mellom ordinære transportoppdrag og ambulanseoppdrag samt en vurdering av om en nærmere spesifisering av krav til minimumskompetanse for et slik "lettere" transporttilbud skal nedfelles i veileder/retningslinje til forskriften.
 • Avtaler om bistand fra personer utenfor helse- og omsorgstjenesten må være tydelige på hva slags bistand som skal leveres.
 • Legevakt må organiseres slik at lege i vakt både kan foreta sykebesøk i utvalgte tilfeller og delta i utrykning på akutte oppdrag sammen med ambulansetjenesten.
 • Det må legges til rette for at flere fastleger som er spesialister i allmennmedisin og har god lokal kunnskap deltar i legevakt.
 • Fagforbundet støtter forslaget om en styrking av kravene til unntak fra hovedregelen om at ambulansetjenestene skal være bemannet med tilstedevakt.
 • Fagforbundet støtter en skjerpelse av kompetansekravet på ambulansebiler. Imidlertid vil en nærmere presisering av hva som menes med nødvendig ambulansefaglig kompetanse være nødvendig i veileder/retniongslinje til ny forskrift.
 • Fagforbundet mener det er behov for snarlig å etablere en nasjonal treårig høgskoleutdannelse (bachelor paramedic) innen ambulansefaget, men understreker at fagbrev innen ambulansefag fortsatt må være den grunnleggende utdanningen innen fagområdet i overskuelig framtid.
 • Fagforbundet stiller seg bak departementets forslag om å innføre krav om at minst to personer skal ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy.
 • Fagforbundet støtter innføring av krav til svartid ved AMK – og legevaktsentralene. Imidlertid bør svartid ses i sammenheng med krav til responstid for ambulansetjenesten og lege i vakt. Det er derfor fornuftig å vurdere innføring av responstidskrav for ambulansetjenesten og lege i vakt.
 • Fagforbundet mener det er behov for en nasjonal standardisering av hva tilleggsopplæringen som AMK-operatør som et minimum må inneholde. Kompetansekravene må fastsettes i veileder/retningslinje til forskriften.
 • Behov for elektroniske støttesystemer på AMK-sentralene.

Last ned og les hele høringssvaret her