Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet har avgitt høringssvar om forskrift til fritt behandlingsvalg

Fagforbundet konstaterer at ordningen med fritt behandlingsvalg er vedtatt og er enig i at det da må utarbeides retningslinjer som ivaretar viktige hensyn. Vi er derfor positive til flere av forslagene i høringsnotatet, men kommer også med innspill til endring av andre.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Innledningsvis ønsker Fagforbundet likevel å gjenta sin bekymring for at selve ordningen med fritt behandlingsvalg også hos private virksomheter skal gjøre det vanskeligere for de regionale helseforetakene å planlegge sin virksomhet og ivareta sitt sørge for-ansvar i spesialisthelsetjenesten.

Vi er imidlertid positive til at reglene for godkjenning av de private virksomhetene blir strenge, at virksomhetene følges opp med kontroller og at godkjenninger kan trekkes tilbake. En tidsbegrenset godkjenning av leverandører i fritt behandlingsvalg er også godt begrunnet etter vårt syn. Vi mener videre at det er riktig at virksomheter med godkjenning skal rapportere data til relevante nasjonale kvalitetsregistre og til datakildene for de nasjonale kvalitetsindikatorene samt at de forplikter seg til å rapportere ventetidsdata i tråd med regelverket til Helsedirektoratet. Likeledes stiller vi oss bak en blokkering til å drive målrettet markedsføring av tjenester som ikke omfattes av ordningen.

Fagforbundet mener at gode grunner tilsier at konsultasjonsordningen bør utvides både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Vi er også bekymret for kostnadene ved ordningen og at den skal føre til økt byråkratisering.

Du kan lese hele høringssvaret fra Fagforbundet her.