Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet: Dagens sykehusstruktur i Helgeland er best

Fagforbundet i 15 kommuner på Helgeland har laget en felles uttalelse om Helgelandssykehuset 2025. Innlegget er Fagforbundets høringsuttalelse til planprogrammet for Helgelandssykehuset 2025.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundet krever at det fortsatt skal være tre sykehus på Helgeland lokalisert i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, med minimum den medisinske og kirurgiske akuttberedskap som finnes i dag. Dette mener vi medfører en betydelig opprustning på alle tre lokasjoner. Det vedtatte distrikts medisinske senteret (DMS), som er vedtatt etablert i Brønnøysund, må sikres trygge rammer, og må ha et innhold som vil tjene innbyggerne i det aktuelle området. Det forutsettes at 0-alternativet, så vel som andre aktuelle alternativer, skal være økonomisk bærekraftig og oppfylle medisinske faglige krav.

Ved videreføring av dagens sykehusstruktur på Helgeland, vil det være viktig å se på Helgelandssykehuset sin nåværende funksjonsfordeling. Den er ut i fra dagens situasjon ikke optimal, dette begrunnet i at pasienter med for eksempel ortopediske problemstillinger kjøres forbi sykehus og får lange unødige transporter for å få hjelp til sin tilstand.

Når funksjonsfordelingen skal ses på, et det nødvendig at det opp bemannes personalmessig på enhetene slik at fordelingen kan fungere i praksis. Her er det også viktig å nevne et tyngre ortopediske operasjoner som for eksempel protesekirurgi fortsatt funksjons-fordeles en av sykehusenhetene.

Dette vil gi befolkningen på Helgeland best mulig behandling nærmest der de bor, og det vil gi en bedre helhetlig kvalitet for pasientene både behandlingsmessig og transportmessig. For foretaket generelt sett vil dette styrke de enkelte enheters økonomi, redusere unødige utslipp med tanke på transport og gi et bedre omdømme behandlingsmessig sett.

Fagforbundet er også i denne sammenheng tydelig på at akutt kirurgisk beredskap skal tilbakeføres til Mosjøen.
Fagforbundet mener lokalsamfunnene Vefsn, Sandnessjøen og Rana må ha forutsigbarhet i samfunnsutviklingen og da også med at lokalsykehusene må bestå.

Vi mener at dersom et eller flere sykehus blir lagt ned vil det gi en enorm forringelse av sikkerheten for befolkningen i det området som mister sykehuset og omkringliggende områder.

På Helgeland har vi store geografiske utfordringer, som lange avstander, ekstreme værforhold, stengte veier og bruer, tunneler og risiko for tunnelbranner. Responstid kan koste liv. Fagforbundet kan ikke være med på at lokalsamfunnene bygges ned og at stor fraflytting vil bli en realitet for den/de byene som ikke lengre har et sykehus.

Fagforbundet forventer at denne prosessen ivaretar de ansattes behov. Det er viktig å ivareta arbeidsmiljøet vi har på de 3 sykehusene. De ansatte må fortsatt ha og også få videreutvikle et trygt fagmiljø. Fagforbundet ser det som en stor risiko at det i fremtid ikke vil bli rekruttert ansatte til sykehuset/sykehusene fra der det i fremtid, eventuelt, ikke lenger er sykehus. Fagkunnskapen vil bli eliminert/sterkt redusert.

Arbeidsforholdene til de ansatte som må pendle vil bli særdeles negativ og krevende. Pendling på ca. 3 timer pr. dag vil kunne bli en realitet for store deler av de ansatte. En arbeidsdag som øker med 3 timer er det de færreste som ønsker seg. Dette er ikke en arbeidsgiverpolitikk som ivaretar arbeidstakerne uansett livssituasjon, og den vil ramme småbarnsforeldre særdeles hardt. Det har betydning for unge ansatte at de jobber i nærmiljøet. Nærheten til barnehage, skole og SFO er avgjørende. Vi vet arbeidsdagene er lange for både ansatte og barn når pendlervei til jobb økes i denne størrelsesorden.

Fagforbundet ser med stor viktighet, ikke bare for sykehusene, men også for rekruttering av helsepersonell til kommunehelsetjenesten at dagens sykehusmodell på Helgeland opprettholdes. Dette begrunner vi med rekruttering/utdanning av alle typer helsepersonell som leger, sykepleiere og helsefagarbeidere m.m. Vi er engstelig for rekrutteringen av helsepersonell til de små kommunene dersom en går for en endret sykehusmodell på Helgeland.

Hvilken løsning som velges for fremtidens sykehusstruktur på Helgeland vil direkte påvirke behovet, sikkerhet og mulighetene for å opprettholde dagens bosettingsmønster. Fagforbundet mener det er en direkte sammenheng mellom muligheten for å komme seg til sykehus og hvor den enkelte velger å bosette seg. Med de vær og infrastrukturelle forhold som Helgeland består av vil en selv med en kraftig oppbemannet prehospital tjeneste jobbe målrettet for å fortsatt imøtekomme kravene om responstid. Det er likevel grunn til å stille spørsmålstegn om hvilke HMS utfordring det er for ansatte i denne tjenesten når avstandene øker kraftig.

Det er i dag lange avstander mellom befolkning og sykehus. Det er derfor nødvendig å bygge ut prehospital tjeneste i den strukturen som er i dag.

Fagforbundet er opptatt av at alle i regionen skal ha et trygt og tilnærmet likeverdig sykehustilbud. Vi ønsker å beholde dagens struktur med tre sykehus der alle tre har alle funksjoner. Pasienten slipper unødvendig lang reisevei og behandlingen kommer raskere i gang. Nærheten til pårørende vil være tilstede.

Med den usikkerheten som ligger i forhold til flyplass struktur på Helgeland mener vi at dette også er et argument for å ha full akuttberedskap på alle de tre sykehusene. Trygghet i forhold til tungindustrien mener vi er viktig og en tungtveiende grunn for å ha sykehusstrukturen som i dag. Skulle det skje en alvorlig ulykke er nærhet til sykehus avgjørende når minuttene teller. Befolkningen ønsker et sykehus nært. Dette skaper trygghet også med tanke på å få de unge til å flytte hjem til kommunene, noe som er viktig for alle kommunene på Helgeland. 

Fagforbundet mener at vi må se og høre på hva befolkningen på Helgeland vil ha og jobbe ut i fra det.

Ingen på Helgeland har gått i fakkeltog for å sentralisere sykehustilbudet.