Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Sykehus Høringer arkiv

Fagforbundet mener mye taler for å opprettholde akuttkirurgi i Flekkefjord, Odda og Narvik

57547d8993d2c48ceffe4410ba6a8336cfaf6 Stortinget skal behandle et representantforslag om akuttkirurgi ved lokalsykehusene i Flekkefjord, Narvik og Odda. Fagforbundet har avlagt vedlagte skriftlige innspill til Helse- og omsorgskomitèen på Stortinget.

Uttalelse fra Fagforbundet til "NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten"

Sykehusskilt Eierskap og styring av en så viktig tjeneste som spesialisthelsetjenesten må være tilpasset virksomhetens formål og baseres på folkevalgt legitimitet på tre nivåer. Se vedlegg.

Høringssvar - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Sykehusskilt Fagforbundet har avlagt høringssvar ifbm forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven. Se vedlegg

Høringsuttalelse - Strategi 2030 Fremragende helsetjeneste i Helse Midt-Norge

Fagforbundets koordineringsledd i Helse Midt-Norge har avgitt høringssvar til framtidig strategiplan for det regionale helseforetaket.

Fagforbundets høringsinnspill kapasitetsvurdering i hovedstadsområdet

Sykehusskilt Fagforbundet Oslo har gitt innspill til kapasitetsvurdering i hovedstadsområdet. Innspillet ligger som vedlegg.

Fagforbundets høringssvar til Kvinnslandutvalget

Regjeringa har nedsatt et utvalg (Kvinnslandutvalget) som skal se på organisering av eierskapet i spesialisthelsetjenesten. Fagforbundet er invitert til å gi innspill til utvalgets arbeid og mandat.

Sykehusplanen vil føre til økt privatisering

Fagforbundets nestleder Sissel Skoghaug i høring på Stortinget I dag hadde Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget høring om regjeringas forslag til ny nasjonal helse- og sykehusplan. Fagforbundet deltok på høringen og er bekymret for at planen legger til rette for flere private aktører i spesialisthelsetjenesten.

LO er imot utkastet til ny forskrift om arbeidstid hos besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer.

Endringene i forskriften kan blant annet få konsekvenser for sosiale og arbeidsmiljømessige forhold for helsepersonell som tjenestegjør på ambulansefly.

Høringssvar - Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Fagforbundet har avgitt høringssvar til regjeringas forslag om å innføre nøytral merverdiavgift i helseforetakene.

Fagforbundet har avgitt høringssvar om forskrift til fritt behandlingsvalg

Fagforbundet konstaterer at ordningen med fritt behandlingsvalg er vedtatt og er enig i at det da må utarbeides retningslinjer som ivaretar viktige hensyn. Vi er derfor positive til flere av forslagene i høringsnotatet, men kommer også med innspill til endring av andre.