Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Medlemmene tror på rødgrønt arbeidsliv

Nylig gjennomførte Fagforbundet en medlemsundersøkelse der vi blant annet spurte om hvilke politiske saker det er viktig at forbundet jobber med. Medlemmene mener at å sikre gode pensjoner i framtida er det aller viktigste.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Deretter kommer kamp mot fattigdom. Som det tredje viktigste: Alle skal ha mulighet til hel stilling.

Vi spurte medlemmene om hvilke partier de mener er best egnet til å sikre et godt arbeidsliv. Her svarer hele 78 prosent ett av de rødgrønne partiene. I tillegg svarte 80 prosent at de ville stemt på et rødgrønt parti dersom det var stortingsvalg. Med dette grunnlaget er jeg trygg på at vedtaket om valgkampstøtte til de tre rødgrønne partiene er en prioritering som de fleste medlemmene våre støtter.

Like viktig er politikken de blå partiene fører og som rammer medlemmene. Ett eksempel kom med stortingsmeldinga Framtidas primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Da helseminister Bent Høie presenterte meldinga, nevnte han ikke med ett ord 125.000 helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter. Andre yrkesgrupper som er viktige i framtidas Helse-Norge – fagarbeidere i oppvekst og i tekniske og administrative funksjoner – ble heller ikke nevnt. Siden helseministeren fra Høyre synes det er greit å neglisjere minst sytti prosent av dem som jobber i pleie og omsorg og deres verdifulle kompetanse, bør han ikke bli overrasket over at de ikke syns det er verdt å bruke stemmen sin på hans parti.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) ser heller ikke behovet for å spille på lag med arbeidsfolk. Mot råd fra en samlet fagbevegelse gjør han endringer i arbeidsmiljøloven som åpner opp for flere midlertidige stillinger, mer overtid og søndagsarbeid. Heller ikke Eriksson bør bli overrasket over at Fagforbundet råder medlemmene sine til å stemme på andre partier.

I Oslo kommune er Høyre-byrådet, sammen med Venstre og KrF, i ferd med å privatisere hovedstadens sykehjem. Privatiseringen medfører at ansatte i sykehjemmene – Fagforbundets medlemmer – får dårligere lønn og pensjon. Ganske mange mister også retten til å gå av med AFP når private overtar sykehjemmene. Hvorfor i all verden skal Fagforbundet gi valgkampstøtte til partier som fratar medlemmene våre rettighetene deres?