Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Med Kripos mot arbeidslivskriminalitet

Det er ikke hver dag at Kripos vil ha de tillitsvalgte i LO med på laget.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Nå gjelder det noe så viktig som arbeidslivskriminalitet, og utsagnet kom i forbindelse med at Kripos med flere har lagt fram en rapport om utviklingen i det norske arbeidsmarkedet. Rapporten sier tydelig at de tillitsvalgte på hver enkelt arbeidsplass er viktige for å slå tilbake mot den trusselen som arbeidsmarkedskriminalitet er. Kripos foreslår å etablere en ny, felles arena hvor arbeidstakerorganisasjonene er med.

Det er en invitasjon vi må gripe med begge hendene. Det er en anerkjennelse av det grundige arbeidet LO har gjort på dette området. Samtidig må vi plassere hovedansvaret der det hører hjemme, hos regjeringa ved Justisdepartementet og Politidirektoratet.

Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem, og det er enighet både tverrpolitisk og blant partene i arbeidslivet om at det må bekjempes. Problemet har bare blitt større og større de siste årene, til tross for mange og gode tiltak mot sosial dumping som ble vedtatt av den rødgrønne regjeringa. Selv om NHO og LO står sammen og ønsker en felles front mot arbeidsmarkedskriminalitet, er vi ikke helt enige om hvilke tiltak som vil fungere best.

I forkant av et toppmøte mellom partene i arbeidslivet og regjeringen tidligere i høst, hadde LO lansert sju tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. LO peker blant annet på betydningen av at arbeidsgivernes mulighet til å ansette folk midlertidig ikke liberaliseres. Dessuten legges det vekt på det offentliges rolle for å sikre et seriøst arbeids- og næringsliv. Det siste er viktig.

I kommunene er det også et press for å ansette utenlandsk arbeidskraft, ikke som fast ansatte, men gjennom ulike former for arbeidskraftutleie med svært diffuse og ganske hemmelige avtaler om lønnsforhold og andre betingelser. Vi ser det for eksempel i helse- og omsorgssektoren og til renholds- og renovasjonsoppgaver. Vi i Fagforbundet må passe på og varsle dersom kommunene planlegger «nye måter å drive kommunale velferdstjenester på». Ofte er det snakk om sosial dumping.