Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Forutsigbar, kjønnsnøytral og livsvarig

I dag har vi som jobber i offentlig sektor en forutsigbar pensjon, en pensjon vi kan leve av og som varer livet ut.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Pensjonsordningen gjør det mulig å gå av før ordinær pensjonsalder, og den er lik for kvinner og menn. En eventuell omlegging av pensjonsordningen må ivareta disse kvalitetene. Men, det er behov for å se nærmere på ordningen. Selv om den er god per i dag, så vil den ikke være det for yngre mennesker. Årsaken er levealdersjustering.

Et utvalg nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet har sett på framtidas offentlige pensjonsordning. De har lagt fram en modell som er kjønnsnøytral, livsvarig og forholdsvis forutsigbar. Ordningen bygger på folketrygdens modell, der man bygger opp en pensjonsbeholdning. Forslaget fordeler framtidig risiko mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og forsikringsgiver. Derfor kan den bli tryggere og mer forutsigbar enn en innskuddspensjon. Men den har noen mangler.

Vi vet ikke sikkert om pensjon blir en del av vårens tariffoppgjør, men det virker som om mange er opptatt av at vi i alle fall begynner å snakke sammen. Det har Fagforbundet sagt ja til.

Vi er langt fra målet om enighet om en ny pensjonsordning, men allerede nå ser vi at AFP og tidligpensjon kommer til å bli vanskelig. Målet med AFP-ordningen og andre tidligpensjoner var at sliterne skulle få gå av med pensjon når muskler og skjelett begynte å svikte. Det kan vi i offentlig sektor, mens AFP-ordningen i privat sektor etter min mening er for vilkårlig. Ordningen faller bort om du mister jobben, om bedriften går konkurs, om du bytter jobb fra offentlig til privat sektor etter fylte 55 år og så videre. Skal vi legge om AFP-ordningen vår, må vi finne en bedre løsning enn de har i privat sektor.

Fagbevegelsen har en felles utfordring når det gjelder pensjon. Vi skal sørge for at medlemmene har en mest mulig forutsigbar pensjon, og at de kan møte alderdommen uten å være redd for økonomien sin. Veien til mer like og mer rettferdige pensjoner må være å heve nivået i privat sektor, ikke å senke nivået i offentlig sektor. Det kan bli tøft å nå dette målet, men det er riktig vei å gå.