Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Lange vakter gir flere feil

Flertallet av Fagforbundets medlemmer orker ikke og ønsker ikke å jobbe lange vakter, viser en ny undersøkelse. De eldre og de med høyest stillingsprosent er minst positive.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Sentio har spurt 2200 av Fagforbundets medlemmer som jobber i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie om hvordan de jobber i dag, hvordan de kan tenke seg å jobbe i framtida og om de opplever at det gjøres flere feil når de jobber lange vakter. De som jobber i ulike former for medleverturnus og liknende, er ikke med i undersøkelsen. Der er det enighet om at det er greit å jobbe slik turnus i disse jobbene.

Mer feil når du er sliten

Resultatet er oppsiktsvekkende. 51 prosent har i svært stor eller i stor grad opplevd at risikoen for å gjøre alvorlige feil øker når man jobber lange vakter, 14 prosent har svart at dette skjer i liten eller svært liten grad. 27 prosent har svart både og. Kvinner opplever i større grad enn menn at risikoen for å gjøre alvorlige feil øker når man jobber lange vakter. 32 prosent har opplevd at de selv eller kollegaer har begått feil på arbeidsplassen som skyldes at de har jobbet lenge og vært under press. Kun 23 prosent svarer klart at de ikke har opplevd dette og 45 prosent har svart vet ikke. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sin kunnskapsgjennomgang av samme emne som kom tidligere i år viste liknende resultater. Rapporten konkluderte blant annet med at lange vakter ga økt risiko for feilbehandlinger, skader og arbeidsulykker. Fagforbundets medlemmer bekrefter at STAMI har rett.

Ønsker ikke langvakter  

I dag jobber folk i helsevesenet slike langvakter unntaksvis. Når vi med stor sikkerhet kan si at risikoen for feil øker til dels dramatisk, kan vi da med åpne øyne innføre slike vakter som en del av den normale arbeidsuka til dem som skal pleie oss når vi blir sjuke og trenger hjelp? Fagforbundet mener nei. Statsråd Robert Eriksson har fått det til å se ut som det er et massivt krav blant norsk helsepersonell å få jobbe opp til tretten timer om dagen.

Det er det ikke!

70 prosent av Fagforbundets medlemmer som jobber i sykehus, i hjemmetjeneste eller på sykehjem sier at de ikke ønsker trettentimersvakter som en del av sin ordinære turnus. Bare 15 prosent av kvinnene som ble spurt ønsket slike arbeidstider, blant menn var tallet litt høyere.
Fagforbundet arbeider for at folk skal ha jobber som de kan ha hele livet uten å slite helsa av seg. Det er tøft å jobbe i helsevesenet. Fagforbundets ferske undersøkelse viser dette. 73 prosent sier de har en fysisk krevende jobb, bare ni prosent synes ikke jobben er krevende, og resten syns det varierer.

Helsa først

– Lønns- og arbeidsvilkår er fagbevegelsens bord. Dersom vi skulle si fra oss retten til å si nei til arbeidstidsordninger som truer det enkelte medlems helse, sikkerhet og mulighet til å stå lenge i arbeid, er vi på ville veier, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Arbeidstidsordningene våre skyldes fagbevegelsens kamp. Vi har et velfungerende arbeidsliv med høy sysselsetting og vekst i økonomien, blant annet takket være en moderne og tilpasset arbeidsmiljølov.  Trepartssamarbeidet og maktbalansen i arbeidslivet gir et trygt og godt arbeidsliv. Det er ingen grunn til å gjennomføre Høyre/ FrP-regjeringens forslag til endringer av AML avslutter hun.