Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Streik i Elvebakken barnehage, Trøndelag

Streik
Elvebakken barnehage De streikende sammen med Trond Finstad (AU) og leder av Yrkessesksjon kirke, kultur og oppvekst Trøndelag hege Grande. (Foto: Fagforbundet)

Ansatte streiker i Elvebakken barnehage på Inderøy. Fagforbundets rettmessige krav om tariffavtale, er avvist av eier med begrunnelsen at barnehagen ikke har råd.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Elvebakken barnehage mottar det samme økonomiske driftstilskuddet som alle andre barnehager, også de kommunale barnehagene. Derfor mener Fagforbundet at deres medlemmer som yter tjenester som er finansiert av skattepengene våre skal ha lik lønn, uavhengig av eierform.

Elvebakken barnehage har ti ansatte pluss to lærlinger. Tre medlemmer i Fagforbundet er tatt ut i streik.

Les mer om saken i Fagbladet

 

Streikende Ingrid Haugmark og Ina Johnsen, sammen med leder av Fagforbundet Trøndelag; Arnt Sigurd Kjøglum.

Arnt Sigurd Kjøglum, nestleder av Fagforbundet Trøndelag sammen med streikende Ingrid Haugmark og Ina Johnsen.  (foto: Trond Finstad)

 

Hvorfor tariffavtale?

Lønn

Med tariffavtale får du lønn ut fra hvilken overenskomst du jobber inn under. Det betyr at tariffavtalen regulerer hvor mye du skal tjene. Lokalt kan du avtale mer lønn ut over garantisatsene. Dette gjelder de fleste tariffområder.

Godtgjøring høytidsdager

Du skal leve også når det er høytidsdager, og regningene blir ikke mindre selv om loven gir deg fri. Tariffavtalen sikrer deg ordinær lønn på alle høytidsdager.

Diverse tillegg/ubekvemstillegg

Med tariffavtale er du sikret bestemte tillegg ved arbeid på ubekvemme tider av døgnet.

Likelønn

Det er klart at kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Med tariffavtale er du sikret innflytelse over lønnsdannelsen og et apparat som kan ta seg av urettferdig lønnspolitikk fra arbeidsgiverne.

Ansettelseskontrakt

Som fagorganisert med tariffavtale kommer tariffavtalens bestemmelser i tillegg til arbeidskontrakten. Den sikrer både arbeidsgiver og arbeidstaker et trygt regelverk å forholde seg til.

Arbeidstid

Jobber du bare dag, har du 37,5 timers arbeidsuke Jobber du turnus har du 35,5 timer.

Betaling for overtid

Som fagorganisert med tariff-avtale får du 50, 100 eller 133 1/3 prosent i overtidstillegg, avhengig av når du jobber.

Ferie

Alle med tariffavtale på arbeidsplassen har rett på fem uker ferie. Den femte ferieuka er en ordning som LOs medlemmer og tillitsvalgte har kjempet gjennom.

Feriepenger

Siden alle med tariffavtale har fire ekstra feriedager kompenseres de ekstra feriedagene med en høyere feriepengesats. Feriepengesatsen er derfor 12 prosent på arbeidsplasser med tariffavtale.

Pensjon

I tariffavtalene finner du i alminnelighet bestemmelser om tjenestepensjon, som kommer i tillegg til folketrygden. I tariffavtalen ligger også bestemmelser om særaldersgrenser. Alle med tariffavtale har også en avtalefestet pensjonsordning (AFP) som gir bedre vilkår ved tidligpensjonering.

Tillitsvalgte

Hovedavtalene er en del av tariffavtalen som slår fast retten til å velge tillitsvalgte på jobben. Arbeidsgiver har plikt til å forhandle med de ansattes representanter. Hovedavtalene sikrer de tillitsvalgtes rettigheter. De har rett til å ta opp alle saker som angår forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt. De tillitsvalgte får hjelp og støtte fra Fagforbundet og kompetansesentrene regionalt.

Les også: Trygg med tariffavtale