Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Spekter - Curato

Mellomoppgjøret 2017

Det er gjennomført forhandlinger om lønnsreguleringer for mellomoppgjøret 2017 mellom Spekter og LO Stat, inkludert Fagforbundet. Forhandlingene gjelder overenskomstens A-del. Resultatet er førende for lokale forhandlinger, B-delene i virksomhetene.

For Fagforbundet gjelder dette 44 B-deler, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter.

Slik foregår forhandlingene

Spekter er delt i til sammen ti områder og det skal forhandles i hvert enkelt område. Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før forhandlingene gradvis blir mer konkrete ut over våren.

Hovedoppgjøret 2016

Hovedoppgjøret for Fagforbundets medlemmer i Curato Røntgen AS er avsluttet med et godt resultat. Oppgjøret gjelder de som omfattes av overenskomsten mellom Curato Røntgen AS og Fagforbundet.   

Per 01.04.16, gis det et generelt tillegg på kr 10.750, pr. år for 100 prosent stilling.

Deltidsansatte gis et tillegg i henhold til gjeldende stillingsprosent. Lønnstillegget gis med virkning fra l. april 2016. Minstelønnssatsene økes tilsvarende det generelle tillegget. 

Per 1. april 2016 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 384.70O, per år i 100 prosent stilling.

Lørdags- og søndagstillegg: For ordinært arbeid på lørdag og/eller søndag utbetales et tillegg på kr 75, pr. time.