Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Uloba

Uloba er størst og eldst på Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge, og er arbeidsgiver for cirka 5 000 assistenter over hele landet.

Lønn og rettigheter 2016 - 2018 (tariffavtalen)

Uloba handler om å skape en verden der funksjonshemmede deltar på alle samfunnets arenaer. Det er et mål å gi funksjonshemmede mulighet til å ta ansvar for eget liv. Ulobas politiske arbeid skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede, og samtidig endre funksjonshemmedes oppfatning av seg selv.

Medlem i Fagforbundet? Logg deg inn på Dine sider for å se din tariffavtale

 

 Dette ble forhandlet fram under mellomoppgjøret 2017:
 

  • Fagforbundet og Uloba nedsetter et partssammensatt utvalg for å gjennomgå «Omfangsbestemmelsen» i nåværende tariffavtale § 1. Utvalget skal søke å utarbeide en ny omfangsbestemmelse for personlige assistenter og funksjonsassistenter som fremhever yrket som det ufaglærte serviceyrket som det reelt sett er, og som derfor tydeliggjør at personlige assistenter/funksjonsassistenter ikke er å anse som helsepersonell etter helselovgivningen i Norge. 
     
  • Utvalget skal legge frem resultatet av arbeidet snarest mulig og senest innen 1.januar 2018. Ny omfangsbestemmelse kan ved enighet mellom partene implementeres i någjeldende tariffavtale i inneværende periode.
     
  • Det gis et generelt tillegg på kr. 1,75 pr. time (3231,- per år i full stilling) for personlige assistenter/funksjonsassistenter. Tillegget gis med virkning fra 1. juli d.å. Tariffavtalens minstelønnssatser i §10.4 heves tilsvarende. Ny minstelønn per 1. juli 2017 er 172,75 kr pr time (318 897 kr i full stilling). Det foretas ingen etterbetaling for arbeidstakere som har fratrådt stillingen før 15. september 2017.
     
  • AFP blir implementert i tariffavtalen for personlige assistenter/funksjonsassistenter med virkning fra 1. mai 2018.

 

Den samlede rammen for dette mellomoppgjøret i Uloba er i tråd med arbeidslivet for øvrig.

Se hele protokollen