Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Overgang til stilling med høyere aldersgrense

Her finner du nærmere informasjon om regelverk for overgang til stilling med høyere aldersgrense.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

1)      Oversikt over stillingstitler

På denne koblingen finner du KS rundskriv 10/2005. På høyre side får du oppstilt alfabetisk og etter stillingskode.

http://www.handboka.no/Vgslarer/Avtaler/Alderkom/alder01.htm

 

2)      Betydningen av endring

Stillingskode 6986, 6986 Fagarbeider I har særaldersgrense 65 år (jf lov om særaldersgrenser § 2 bokstav a).

Stillingskode 6559 har vanlig aldersgrense, 70 år.

Betydningen av overgang til stilling med høyere aldersgrense fremkommer av TPO vedtektene § 7-2 (vedlegg 5 i Hovedtariffavtalen):

 

Medlem som i løpet av de siste 10 år før pensjonering har gått over fra stilling med lavere aldersgrense til stilling med høyere aldersgrense, har rett til alderspensjon når følgende vilkår er oppfylt:

a)

Medlemmet ville hatt rett til alderspensjon etter den tidligere aldersgrense.

b)

Medlemmet har innehatt stilling med lavere aldersgrense i minst 15 år.

c)

Den tidligere stillingens lavere aldersgrense er begrunnet med at tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på arbeidstakerne, slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år, jf. Lov om aldersgrenser § 2, bokstav a.