Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Skal dere arrangere kurs om psykisk helse og avhengighet?

Denne siden er ment som en hjelp og inspirasjon til Fagforbundets tillitsvalgte. Her skal du raskt kunne finne gode tema, kurs og foredragsholdere innen fagområdene psykisk helse og avhengighet. Vi kommer med konkrete tips, slik at du kan henvende deg direkte til foredragsholder, eventuelt kurstilbyder, for avtale.

Følg oss på facebook

Kontakt oss for innspill eller forslag til andre kurs.

Kurs om etikk

"En kollega er svært opptatt av å realitetsorientere en pasient han mener mangler sykdomsinnsikt. Du tenker annerledes, og mener han gjør seg skyldig i å ta håpet fra pasienten. Hva gjør du?"

 

Se kursene

Kurs om miljøarbeid

"Miljøterapi er å organisere og legge til rette for forandring og utvikling. Hvordan kan organisering gjøre miljøterapeutene gode og differensiering gjøre metoder effektive?"

-Erik Larsen, 2010

 

Se kursene

Kurs om psykisk helsearbeid i kommunene

"Mange tror at svarene er gitt når utredningen er ferdig og diagnosen er satt."

-Arnhild Lauveng, 2005 

 

Se kursene

Kurs om rusmidler

Er rusavhengighet en virkelighetsfluktsavhengighet som bunner i at man ikke klarer å forholde seg til den virkeligheten man burde?

 

Se kursene

Kurs om selvhjelp og brukermedvirkning

”Brukermedvirkning er et mye brukt begrep. Kanskje er det mer riktig å snu på flisa, og lansere ordet ”hjelpermedvirkning”? Det er vi som hjelpere som skal medvirke i den andres liv, styrt av den vi er hjelper eller er støttekontakt for”

-Fritid med mening

Se kursene

Kurs om trygghet i jobben

Opplæring i vold og konflikthåndtering virker forebyggende på aggresjon og utagering. God opplæring og jevnlig trening gir ansatte nødvendige trygghet i vanskelige situasjoner.

 

Se kursene

Kurs om tvang

"Psykiatriens dårlige historie er at man på forskjellig vis har distansert seg fra smerten, og dermed menneskeligheten hos dem det gjelder; enten det er via menneskesyn, murer, vitenskap, teknologi, medisiner – eller som nå ved å gjøre sjeler om til regnestykker. Behovet for å distansere seg fra smerten er forståelig, i en viss grad nødvendig, men den er alltid problematisk."

– Finn Skårderud

 

Se kursene

Kurs om forebygging

"Helsefremmende og forebyggende arbeid har klar sammenheng med politikk, med alle samfunnsnivåer, og med lokalmiljøet rundt oss."

-Ottawa-charteret, 1986

 
Se kursene

Kurs om Rus og psykiske lidelser (ROP)

Ruslidelser og psykiske lidelser påvirker hverandre gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet. Personer med samtidige Rus Og Psykiske lidelser (ROP- lidelser) har mulighet til bedring av både symptomer og livskvalitet dersom begge lidelsene utredes og behandles på en koordinert måte.

Se kursene

Kurs om angst

"Vil en forfølge angsten og ikke la den herske, får en gå til de stedene hvor den bor."

– Aksel Sandemose

 

Se kursene

Nasjonale ressurser

 

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig
rusmisbruk og psykisk lidelse
Fantastisk nettressurs for fagpersonell, pasienter og pårørende

NAPHA
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger
Nasjonale spisskompetanseområder: Arbeidsliv og rus og Rusproblemer i familier med barn

Kompetansesenter rus - region Midt-Norge
Nasjonale spisskompetanseområder: Rusproblematikk knyttet til ungdom og unge voksne, med vekt på tidlig intervensjon

Kompetansesenter rus - region nord
Nasjonale spisskompetanseområder: Rusforebyggende arbeid med skolen son basisarena

Kompetansesenter rus - region sør
Nasjonale spisskompetanseområder: Gravide rusmiddelbrukere og familier med små barn

Kompetansesenter rus - region vest Bergen
Nasjonale spisskompetanseområder: Kjønn og rus og foreldrerollen i rusforebyggende arbeid

Kompetansesenter rus - region øst
Nasjonale spisskompetanseområder: Rus og psykisk helse og pengespill og problematisk spilladferd

Kompetansesenter rus - Oslo
Nasjonale spisskompetanseområder: Oppsøkende sosialt arbeid og etniske minoriteter og rus

Snakk om rus
Nettressurs spesielt laget for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten.

RIO
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

SIRUS
Statens institutt for rusmiddelforskning

Erfaringskompetanse.no

Marborg
Brukerorganisasjon på rusfeltet

ProLAR
Brukerorganisasjon for LAR

Foreningen for human narkotikapolitikk
Brukerorganisasjon på rusfeltet

Rus og psykiske lidelser - ROPbruker
Siden er laget spesielt for folk som sliter med rusproblemer og psykiske lidelser - forkortet til "ROP-lidelser"

Selvhjelp
Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Mental helse
sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse

Helsebiblioteket
Gratis tilgang til oppdatert fagkunnskap

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under og blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet
HOD har nsvaret for helsepolitikk, folkehelse-, alkohol- og narkotikapolitikapolitikk, helsetjenester og helselovgivning i Norge

Alternativ til vold
ATV er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

Hvite Ørn
Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

Rådet for psykisk helse

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Uteseksjonen
driver oppsøkende sosialt arbeid blant barn, unge og voksne år i Oslo sentrum med et rus- og kriminalitetsforebyggende perspektiv.

Seraf
Senter for rus- og avhengighetsforskning

Folkehelseinstituttet

Lar-nett Norge
Brukerorganisasjon for LAR

A-larm
Bruker og pårørendeorganisasjon på rusfeltet