Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Forhåndsgodkjenning av kurs til Klinisk Fagstige

Fagforbundet, Seksjon helse og sosial godkjenner kompetansehevingsprogram og kurs/undervisning som arbeidsgiver eller andre tilbydere iverksetter. Tilbyderne må sende inn søknadsskjema som er utarbeidet av Fagforbundet. Godkjenningen gjelder så lenge det faglige innholdet ikke endres.

Hensikten med forhåndsgodkjenningen av virksomhetenes kompetansehevingsprogram, er å sikre at programmet oppfyller kriteriene til Fagforbundet sin ordning for klinisk fagstige/fagstige.

Forhåndsgodkjenning av kurs/undervisning gir ikke automatisk godkjenning som meritterende til godkjenning som klinisk spesialist, da kurset/undervisningen må være relevant i forhold til området en søker å bli klinisk spesialist i.

Den enkelte søker har et ansvar for at kurset/undervisningen er relevant. 

Kursarrangør kan være:

  • Fagforbundet sentralt eller lokalt
  • Andre fagorganisasjoner 
  • Kommersielle kurstilbydere
  • Ideelle organisasjoner
  • Skoler/universiteter
  • Offentlige institusjoner
  • Arbeidsgiver

 

Kun forelesningene gir uttelling i forhold til kursets varighet (for eksempel kan ikke lunsj, pauser og velkomst/introduksjon beregnes inn i antall timer).

Andre undervisningsformer, som f.eks. gruppearbeid og paneldebatter, vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Det er kursarrangør som søker om godkjenning i forkant av kurset og Fagforbundet krever at antall godkjente kurstimer står spesifisert på kursbeviset.

 

Krav til dokumentasjon

  • Kursdeltagerne må få utdelt kursbevis

 

Godkjenning av kurs foregår etter Fagforbundets krav til innhold og dokumentasjon.

Fagforbundet behandler kursgodkjenning uten vederlag.

Søknadene behandles i administrasjonen i Seksjon helse og sosial. Behandlingstid ca. 4 uker.

Godkjennes kurset/kompetansehevingsprogrammet/undervisningen har kursarrangør rett til å trykke følgende tekst i annonseringen:

" Kurset/kompetansehevingsprogrammet/undervisningen godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige/fagstige for  ............. (yrkesgruppe/r) med ...............timer for det området kurset/kompetansehevingsprogrammet/undervisningen er relevant for."

  

Søk om forhåndsgodkjenning