Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Høring retningslinjer PLIVO (Pågående Livstruende Vold)

Fagforbundets er positive til at det nå er utviklet retningslinjer for bedret nasjonal beredskap for å håndtere hendelser der det utøves livstruende vold.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Når det er sagt så ligger det en rekke forutsetninger til grunn for prosedyreforslaget. Forutsetninger som Fagforbundet mener det er helt riktig må legges til grunn før at prosedyreforslaget innføres. Vi ser ikke at det utsendte forslaget tar høyde for at forutsetningene skal være gjennomført/innført, og det er med den grunn at vi her blant annet tillater oss å gjenta en del av det som de nasjonale prosedyrene har lagt opp til.

Innledningsvis i prosedyreforslaget blir det vist til at prosedyrene ikke er rettslig bindende, men ansees likevel som normerende og retningsgivende for planlegging og gjennomføring av denne type aksjoner. Dette punktet virker litt uklart da det flere plasser blir vist til klare ansvarsforhold både i forhold til bruk av ressurser, personell og samfunnsmessige betingelser.

Vi vil også peke på at de enkelte nødetatene selv må sørge for at de har de nødvendige ressurser, responstid og er geografisk plassert slik at de har reell mulighet til den samhandling som det her pekes på. Spesielt gjelder dette politiet.

Samhandling og samhandlingsøvelser

Hovedbetingelsen for forslaget er basert på; "For at innsatspersonell fra politi, brann og helse skal kunne samhandle i tråd med disse prosedyrene kreves det en

betydelig og vedvarende innsats i forhold til implementering, samtrening og felles øvelser. Dette fordi faktiske hendelser med pågående livstruende vold erfaringsmessig opptrer sjelden. Innsatspersonell vil derfor ikke kunne opparbeide nødvendig praktisk erfaring med håndtering av slike hendelser gjennom sin yrkesutøvelse."

Fagforbundet er glad for den sterke påpekning som her ligger. Samtidig med dette så er vi kjent med at her ligger de store manglene. Norge er spredt og for størstedelen innen vår geografi er nødetatene små og blant annet for brann- og redning også basert på deltidspersonell. Fagforbundet forutsetter at den nå i forbindelse med prosedyreforslaget blir laget en nasjonal plan for felles samhandlingsøvelser. Det må også vurderes hvordan slike samhandlingsøvelser kan gjennomføres samtidig som beredskapen opprettholdes.

Kostnadssiden ved denne type øvelser som vi vet er høy finnes det pr. i dag ikke rom for innen tjenestene. Fagforbundet forutsetter at det avsette øremerkede statlige midler til denne type øvelser.

Vurderinger, bedømmelse og handleplikt

Vurdering, bedømmelse og handlingsplikt blir nevnt flere ganger i forslaget og da i sammenheng med å gå inn i risikoområdet eller ikke. Denne type vurderinger krever kunnskap og dette i den mest kritiske fasen av en aksjon. Fagforbundet ser ikke at nødvendig

kunnskap i tilstrekkelig grad forefinnes innen brann- og redning og i de prehospitale miljøene. Da disse vurderingene skal tas i en tidlig fase så er det ikke nok at kompetansen sitter hos noen få ledere. Det pålegges mannskaper på stedet et stort ansvar. Liv og helse vil være betinget av dette.

Avsnitt B 1.4 Handlingspliktens avgrensning viser klart til hva som skal vurderes og hvilket ansvar som er knyttet til disse vurderinger.

Fra Fagforbundets side så kan vi ikke få understreket dette godt nok, og det må legges inn i øvingsmomentene.

Et av de områdene vi er svært positive til er at ledere fra en nødetat kan ikke beordre personell fra andre nødetater til innsats. Av dette følger at politiets innsatsleder kan anmode personell fra øvrige nødetater om innsats, men har ikke myndighet til å beordre disse. Dette mener Fagforbundet må være ufravikelig.

Blant de områdene som prosedyreforslaget tar opp er situasjoner hvor politiet ennå ikke er ankommet.

Som vi innledningsvis viser til, er at de enkelte nødetatene selv må sørge for at de har de nødvendige ressurser, responstid og er geografisk plassert slik at de har reell mulighet til den samhandling som prosedyrene legger opp til. En gjennomgang her med innlagte øvelser for å se om dette er reelt er nødvendig.

Den hovedregel som det blir vist til bør kun opptre der hvor noe uforutsett har inntruffet, det vil si at politiet har uteblitt eller er forsinket.

Innsats fra brann og helse må kun skje i de tilfeller at innsatspersonell fra brann og helse med bruk av tilgjengelig utstyr og mannskapsressurser mener det er forsvarlig å iverksette tiltak for å få kontroll på gjerningspersonen(e). Dette krever som på de øvrige områdene opplæring og trening og ledelse som er i stand til å bedømme situasjonen..

Nødvendig verneutstyr og tilgjengelig utstyr.

Fagforbundet mener at den enkelte etat her må gjennomgå hva de har behov for av utstyr.

Det kan pekes på at for brann- og redning er forutsatt at de skal utføre rutinemessig målinger med relevant deteksjonsutstyr mtp CBRN/farlige stoffer. Fagforbundet er gjort kjent med at dette utstyret eller kompetanse ikke forefinnes innen noen korps, med unntak av ett eller to. Her ligger det også en betydelig kostnad som man må finne en inndekning av. Denne mangelen må bekjentgjøres så det ikke andre nødetater legger til grunn forutsetninger som ikke er til stede.

Nødnett

Gjennomgående for beskrivelsen og gjennomføring av PLIVO-aksjoner er et godt fungerende nødnett. Dette er ikke landsomfattende etablert på nåværende tidspunkt. Felles praktisering av PLIVO kan ikke gjennomføres fullt ut før nytt nødnett blir tatt i bruk.

Innmelding av en PLIVO-aksjon må forutsettes komme inn på 112-sentralene og dette må legges inn i tiltakskortet.

I denne forbindelse vil vi også få peke på nødsentralene 110, 112 og 113 i liten grad er nevnt i prosedyreforslaget. Fagforbundet forutsetter at også de trekkes inn i blant annet i samhandlingsøvelsene. Det legges opp til hurtig trippelvarsling og hurtig identifisering av om en PLIVO-situasjon er under oppseiling eller er i gang. Dette krever interne rutiner, trening og øvelser.

Generelt

De nasjonale prosedyrene PLIVO peker framover. Det betyr at mye av det som ligger inne i prosedyrene og som Fagforbundet har pekt på i dette høringssvaret må inn i de formelle utdanningssystemene for brann- og redning og de prehospitale tjenestene, det vil si brannskolen, fagutdanning for ambulansepersonell og paramedic-utdanning.

I tilfelle nye prosedyrer på en eller annen måte endrer oppgaver og bidrar til større risiko for de ansatte må det foretas en gjennomgang og avklaring av gjeldende forsikringsordninger.

Fagforbundet vil uten at vi har noen godt alternativ spørre om begrepene som blir brukt Cold, Warm og Hot sone er gode nok. Hot og Worm er ganske likelydende betegnelser som kan bidra misforståelser.

Avslutningsvis vil Fagforbundet få peke på at det ikke er aktuelt på noe punkt å senke HMS-kravene til de etatene som her er berørte.

Oslo 30.september 2014

Raymond Turøy /s/

Leder Fagforbundet, Seksjon helse og sosial

Hermann Albert

rådgiver