Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Presse Høringer arkiv

Høringsuttalelse om hjelpemidler

Fagforbundet er skeptisk til mange av Hervik-utvalgets forslag om hjelpemiddelformidling.

Fagforbundet skeptisk til kommunalt pasientregister

Fagforbundet har uttalt seg om forskrift om Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), som har vært på høring fra helse- og omsorgsdepartementet.

Nye momsregler svekker kommunøkonomien

penger Fagforbundet har gitt svar på en høring fra Finansdepartementet om nye regler for momskompensasjon - som vil gagne private aktører.

Fagforbundets høringsvar til NOU 2015:17 Først og fremst

Fagforbundet har avgitt høringssvar til utredningen om et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus.

HØRING FORSLAG OM EN NY PLIKTBESTEMMELSE I HELSE- OG

kssamhandlingsreformen Fagforbundet stiller seg i utgangspunktet positiv til innføring av en egen pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven.

Krav om politiattester for personell i den kommunale helse og omsorgstjenesten

Fagforbundet støtter ikke det foreliggende forslag om å innføre krav til framlegging av politiattest for alt personell i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er, etter Fagforbundets oppfatning, ikke godgjort at fordelene vil være så klare at et slikt inngripende forslag lar seg forsvare.

Samarbeid mot opprettelse av nytt kommunalt pasientregister

Norges Handikapforbund , Pensjonistforbundet og Fagforbundet har skrevet en felles høringsuttalelse til helse- og omsorgsdepartementet, der vi argumenterer mot opprettelse av nytt kommunalt pasientregister ( KPR).

Kritisk til produktivitets­rapport

Fagforbundet har levert høringssvar til Produktivitetskommisjonen sin første rapport. Det er flere momenter med den første rapporten som Fagforbundet er kritiske til.

Høringssvar - Strukturmeldinga

Fagforbundet vil advare mot en utvikling hvor økt grad av sentralisering flytter utdanningsinstitusjonenes fokus bort fra den delen av samfunnsoppdraget deres som handler om å skaffe kompetent arbeidskraft til hele landet.